Kronika obce - 3. časť

14.02.2011 18:58

Vojna s Poľskom 

           September je v znamení vojny. Nemecké vojsko vydalo sa na pochod. Na to slovianské Poľsko, ktoré vo svojej zaslepenosti a rozpínavosti na južných hraniciach nevidí bratský slovenský národ, ale " bratrankov" Maďarov. Odrezali nám severný kút Spiša,       Suchú Horu atď, nuž a teraz sa o to zasa hlásime veď to je naše. Na poľskej vojne zúčastila sa aj slovenská armáda , ktorá išla oslobodiť našich bratov a pripojiť k slovensku to čo nám patrí. V tejto armáde aj Kružnianci bojovali, ktorí práve t.č. slúžili vlasteneckú službu. Potom na slovensku usadala demobilizácia a Slovensko sa vrátilo k spokojnému, normálnemu životu. Nič cudzieho sme nežiadali a nevzali sme ani piaď poľskej pôdy, vzali sme si len svoje.

Vianoce        

             S ozajstnou radosťou sme oslávili Vianoce, prvé slovenské Vianoce v samostatnej slovenskej republike na čele ktorej stojí náš udatný vodca národa dr. Jozef Tiso , ktorého vďačný národ dňa 26. októbra  vyvolil za prvého prezidenta. S jasným čelom dívame sa do budúcnosti prichádzajúcemu Novému roku , roku novej práce za Boha a Národ a za spokojnú budúcnosť všetkých Slovákov.

 HSĽS-miestna organizácia

                        Po Vianociach začala sa organizovať v tunajšej obci Hlinkova slovenská ľudová strana. Žiaľbohu pre nejednotnosť , ktorá skôr vyplýva z nevhodného rozpoloženia obce, nemohli sa ushodnúť, v jednotnosti vo voľbe funkcionárov . Až konečne po dlhých ťahačkách boli zvolení funcionári: predseda Štefan Bahleda Z Garašky, podpredseda: Jozef Brisuda, tojomník, učit. t.č. - Jozef Čellár a pokladník Ondrej Albert. Strana je len v počiatku nuž musí prekonávať rozličné ťažkosti , ale dúfajme, že v krátkom čase dosiahne sa žiadanej jednotnosti. Členov teraz je okolo 50.

 HG

             Hlinkova Garda, elita slovenského národa utešene tu vzrastá pod neúnavným vedením miestneho veliteľa HG Antona Priadku z Molnárky. - Vykonávajú tunajší gardisti pravidelné cvičenie skoro každú nedeľu.

 H.M.

             Hlinkova mládež tiež funguje pod vedením učit. Čellára. Staráme sa, aby nádej národa , držiteľka národa, ako ju nazval náš doteraz najväčší básnik. Hviezdoslav bola skutočne ozajstnou a istou , dobrou nádejou Slovenska.

 14.III.- druhý krát

             Tu ani sme nezbadali a prišli sme k prvému výročiu samostatnej Slovenskej republiky. Celá obec dôstojne oslávila tento národný sviatok. - Že sme zralým národom, toho dôkazom je práve uplynulý rok samostatnosti. My vieme, že cesta, po ktorej kráčame je správna a preto i naďalej sa ňou ubierame, určil nám ju nesmrtelný otec národa Andrej Hlinka.

 Divadlo

                        7. apríla bol sviatok pre Kružné, mládež hrá divadlo: Chlapci na stráži.- pod réžiou učit. Anny Bartošovej. Týmto divadlom chceli sme názorne dokázať, ako sa má milovať národ v ťažkých časoch, aby z týchto ťažkých časoch čerpali sme posilu a potešenie- že národ môže trpieť , ale národ, ktorý miluje Boha a seba, ktorý pracuje, zahynúť nemôže. Úspech morálny bol veľký, hraničiarsky duch bol posilnený, detvianska vôľa slobodne žiť na svojom zocelení. V duši upevnily sa nádeje na lepšie časy, k prinavráteniu stratených slovenských miest a dedín z pod barbarského jarma južného súseda. Peňažitý zisk sa má použiťk stavbe javiska.

 Deň slov. rodiny

             26. mája obec zasvetila Dňu slovenskej rodiny. Spomenuli sme si na tých najväčších dobrodincov na svete, na rodičov. Zaväzujeme sa nad hrobmi našich najdrahších predkov, že dedovizeň otcov zachováme čistú a nepoškvrnenú, že môžu spokojne odpočívať v slobodnej zemi.Na dobrovoľných daroch vybralo sa  40, 80 Ko , ktoré boly zaslané okresnej starostlivosti o mládež v Hnúšti.

 Zdravotný stav

             Zdravotný stav obce je dobrý, len v zimných mesiacoch tejto krutej zimy ochorely školské deti na sypanice. Lekársku prehliadku previedol pán dr. Korokovský z Hrachova. Tejto nemoci podľahli tri malé deti, zo školských detí nepodľahol nik.

 Úverné družstvo

             V máji bolo založené v Sušanoch aj úverné družstvo, ktorého členmi sú mnohí tunajší obyvatelia.

 Vojna na západe

             Vojna z východu sa presunula na západ. S nadšením pozorujeme boj vodcu nemeckého národa A. Hitlera za spravodlivú Európu. Vidíme , že sa mu aj jeho boj darí, čo je len prirodzené . Technická vyspelosť nemeckej armády je jedinečná, duch je priamo zázračný. Veríme , že tento boj sa víťazne skončí a že nová Európa sa už rodí na troskách zhnitej nespravodlivej Európy. Veríme i my , že to čo nám prirodzeným svätým právom patrí i my Slováci dostaneme.

 Posledné udalosti

             Posledné udalosti sú tieto: Francúzsko kapitulovalo- Rusko obsádza Besarábiu a Bukovinu. Ľud v Kružnom spokojne pracuje na zveľadení svojej drahej milovanej zemi, ktorú si nadodudol ťažkou prácou , ktorá je pokropená potom , ale vydáva zo seba chlieb náš vezdejší. Bože, žehnaj slovenskému roľníkovi a robotníkovi, žehnaj tomuto dobrotivému ľudu, strestaj na ňom spáchanú krivdu a vráť čím skôr patriace nám kraje. Bože, nech príde čím skôr čas tento túžený, aby kružnianske deti mohli povedať i Rim. Sobota je už naša.

                                                Zaznačil:

Udalosti od 1.IX. 1940.

 Zmeny v škole

             V tunajšej škole nastali na začiatku školského roku 1940/41 tieto zmeny:Jozef Šellár,prv.spr.školy,odišiel na rím.kat.erárnu ľudovú školu v Sibile a Anna Bartošová,učteľka,bola usatanovená na štát.ľud.školu v Šingliri.Namiesto nich prišli:Dezider Szilágyi,def.učiteľ,z rím.kat.ľudovej školy v Bolerázi,ktorý bol poverený aj správou školy.Július Slanina,učiteľ ktorý práve skončil prezenčnú školu vojenskú a bol ustanovený na tunajšiu školu.

 Všeobecná situácia

             Školský rok sa začal na počiatku druhého vojenského roku.Svet je rozbúrený-všade na okolí vojnová vrava,alebo príprava na ňu.Jedni usilujú v odstránenie krívd z predošlej vojny,inú chcú uvaliťešte ťažšie následky na, tých čo žiadajú len patričné miesto vo veľkom svetovom priestore na ktoré im je z egzistenčnných dôvodov nutne potrebné.Keby nebolo ľudskej nenávisti a záhuby,nemuseli by byť vojny,všetko by sa po dobrom urovnalo.Bohužiľ,vzdelanosť a pokrok ľudstva sa zvrátene prejavujú.Je nedostaok dobrej vôle po vzájomnom dorozumení sa a v dôsledku toho ľudstva nevinne musí prinášať ťažké obete,ktoré veľa ráz ani niesu ocenené a západnú do šedivej minulosti ako kameň do mora.

 Udalosti v Rumunsku

             Z posledných udalostí monžno zúčastniťskutočnosť,že Rumunsko vstúpilo Bulharsku časť Dobrudže a po viedenskkom rozhodnutím z 30.VII.1940 zasa Maďarsku dve tretiny Sedmihradska.V Rumunsku nastali veľké politické zmeny,vyplývajúce z posledných udalostí.Král Karol sa musel vzdať trónu v prospech svojho syna Michala.Vedenie štátnych záležitosti prevbzal maršal Antonescu,ktorý sa takto stal vodcom rumunského národa (conducator).Nemecké vojská boly povolaní do Rumunska ako na výcvik rumunskej armády a zároveň na udržovanie poriadku i stráženie vojnových dôležitých naftových polí v Ploešti.

 Vojna medzi Talianskom a Gréckom

             Dňa 28.októbra 1940 vypukla vojna medzi Talianskom a Gréckom  pre pohraniční incident na albánskych hraniciach.Taliani započiatku úspešne napredovali no čoskoro toto polné ťaženie uviazlo.

 Sčítannie ľudu

             V dňochz 15.-17.decembra 1940 sa revzalo tunajšej obci ščítanie ľudí.Za sčítacích komisárov boli menovaní: Dezider Szilágyi,riaditeľ škkoly,Július Slanina,učiteľ,a Ondrej Albert,roľník v Kružne.pri ščítsaní bolo zistené,že v Kružne býva 508 obyvateľov,ktorí sa všetci prihlásili k národnosti slovenskej.

 Divadlo

            Dňa 12.januára 1941 bolo v miestnosti tunajšej školy divadelné predstaavenie.Miestna mádež pod vedením učiteľa Júliusa Slaninnu zahrala činnohru,,Až lipa zakvitne"a veselohru,,tri vrecia zemiakov".Divadlo malo veľký morálny úspech,nakoľko v tomto odrezanom kúte zriedka kedy je možné tunajším obyvateľom vidieť takýto kultúrny podnik.Aj hmotný úspech bol značný,lebodošlo mnoho obecenstva z okolia,ba aj z blízkeho pohraničia takže miestnoť bola zaplnená úplne.

Noví funkcionári HSĽS

             Vo vedení miestnej organizácie HSĽS nastala zmena.Namiesto dosavázneho predsedu bol vymenovaní Pavol Gonda,za podpredsedu Ondrej Ľupták,za tajomníka Dezider Szilágyi,za kult. ref. Július Slanina, za pokladníka Ondrej Kurek,za hos.ref.Štefan Bahleda,za revizora Peter Bystriansky.

 Veliť Hg

             Za miestneho Hg bol vymenovaným okresným veliteľom Hg v Hnušti-Gašpar Priadka,ktorý túto funkciu pre zaneprázdnenie nemohol zastávať a odovzdal ju do rúk Dezidera Szilágyiho,riaditeľa škkoly.

 Veliteľ GPO

             Veliteľom pre miestnu GPO bol okresným úradom v Hnúšti vymenmovaný Dezider Szilágyi,riaditeľ tunajšej školy.

 Oslava 14.III.1941

             Tohoročné druhé výročie našej samostatnosti bolo oslávené veľmi dôstojne.Oslava bola vyplnená bohatým programom.Slávnosť sa započala zaspievaním štátnej hymny,, Hej Slováci!."Potom nasledoval prejav riaditeľa školy,Dez.Szilágyiho,ktorý medzi tým povedal:,,Dva roky v trvaní štátu je čas nepatrný a veľmi krátky a predsa sa vykonylo na každom poli mnoho.Čo sa politickej situácie týka možno konštatovať,že dnes už je jasná.Závisí teraz od disciplíny, pracovitosti a svornosti občianstva,aby sa pomery úplne ustálili,skonsolidovali,aby sa v pokojji mohlo ďalej budvať.Slovenská vláda si neželá iné,ako pokoj,poriadok v štáte a jednotu v národe,lebo každá  práca,i tá najmenšia,darí sa len tak a vtedy,keď je nikým a ničím nerušená.Pohnuté chvíle,ktoré v poslednom čase znepokojovali,máme ze sebou.Že sme ich tak chytro a zdarne,bez otrasov prekonalli,môžeme ďakovať prezieravej rozvahe našich vedúcich učiteľov, najmä však hlave štátu,prezidentovi Rebubliky.ktorému sme zaviazaní oddanosťou a vďakou.Mať šťastné Slovenskok,kde každý občan cití sa dobre,lebo je egzistenčne zaistený,je našou snahou.Vo veľkej miere závisí od nás, čitakéto Slovensko budeme i mať. ďalší program bol vyplnený príležitosnými básňami a piesňami.Oslava bola zaspievaním piesne,, Bože,čos ráčil"zakončená.Obyvateľstvo a deti,ktorí boly sídené vo veľkom počte,rozišli sa naplnené istotou v   prekrásnu a trvalú slovenskú budúcnosť.

 Vládny komisár a poradný sbor

             V zmysle vládnych nariadení Župný úrad v Banskej Bystrici svojím rozhodnutím zo dňa 4.marca 1941,číslo 5.191/41,rozpustil obecné zstupiteľstvo v Kružne a vymenoval vládneho komisára  a poradný sbor.Za vládneho komisára bol vymenovaný dozavadný starosta obce Imrich Vrťo, a za členou právneho sboru boli menovaní Pavol Gonda,Peter Púpala a Peter Bystrianský.Menovaní zverené funkcie prijali a prisľúbili,že sa budú starať o záujmy obce.

 Svetové udalosti

             Zima uplynula bez vätších vojnových udalostí,za to však s príchodom jari oživly boj po hoúčnatej politickej činnosti.

 Vojna v Juhoslávii

             Dňa 7.apríľa 1941 vypukla vojna medzi Nemeckom na jendej strane a Juhosláviou  a Gréckom na druhej strane,keď zasa nebolo ochoty dohodnúť sa po dobrom.Táto vojna mala  rýchly priebeh.Nemci už 9.IV.obsadili grécky prístav Saloriki,12.IV.hlavné mesto Jugoslávie,Belehrad,a dňa 18.IV.boly boje na území celej jugoslávie uskutočnené.Kráľ Petar ušiel do cudziny.Dňa 10.apríľa 1941 vošli Nemci aj do Záhrebu.Tento deň je dôležitým medzníkom v dejinách chorvátskeho národa,lebo vtedy sa satl dávny sen skutočnosťou.

 Chorvátsko samostatného

             Vodca Chorvátov Dr.Aute Pavrlič,vyhlásil samostanosť Chorvátska,t.zv,,Nezavisna država Hrvatska".Všetci Slováci s radosťou pozdravovali pri tejto príležitosti bratsky národ,Chorvátov,lebo ich osud je tesne spiaty s osudom nášho národa.Zatiaľ vojna s Gréckom pokračovala a bola skončená iba 1.júna,keď aj ostrov Kréta bol obsadený.

 Zoslovenčenie priezviska

             Dezider Szilágyi,riaditeľ tunajšej školy,požiadal okresný úrad v Hnúšti o poslovenčenie svojho priezviska.Okresný úrad vyhovel tejto žiadosti menovaného a výmerom čislo 4951/41 povolil zmenu priezviska na ,,Skalický".

 Spomienka na 4.V.1919

           Dňa 4.mája 1941 bolo tomu 22 rokov , čo hlboký smútok doľahol na celý slovenský národ. V tento deň si Slováci s úctou spomínajú na svojho tragicky zahynuvšieho hrdinu a bohatiera  gen. Dr. M.R. Štefánika .  Na uctenie životného diela nebohého sišlo sa obyvateľstvo a školské deti tunajšej obce do miestnej školy , kde prednáškou učiteľou a spevom i recitáciami detí oboch tried bol vyplnený program tejto pietnej spomienky.

 Sviatok Slov. rodiny

        Dňa 12. júna 1941 bol zadržaný sviatok slovenskej rodiny. Pri bohatom programe, ktorý bol vyplnený spevmi a recitáciami školských detí, mal prejav Dezider Skalický, riad. školy, ktorý medzi iným povedal:

Rodinná výchova vedie človeka od kolísky až po ten čas, keď ho môže postaviť na ten stupeň rovnocennosti s ostatnými ľuďmi blízkeho a širšieho okolia. S postupom času môže kráčať aj rodina ak požiadavkam ľudského napredovania musí prispôsobiť aj výchovu svojich najmladšich členov. Po sociálnom pozdvihnutí rodiny musí byť aj pozdvihnutie kultúrneho vzdelania, čo znamená , že v rodinách, jednako v mestách a dedinách, musí sa pestovať kultúra i vzdelanie.

Rodina je najhlavnejším predpokladom a najlepším faktorom všetkej výchovy. Je však dôležitá aj výchova rodiny samej.Vzdelávať rodiny v duchu náboženskom a národnom, vzdelávať ich kultúrne a mravne dnes nie je už len požiadavkou, ale je to priamo povinnosťou, ak nechceme zostať za duchom a tempom času.

Vzdelané rodiny budú vychovávať vzdelaných jednotlivcov, ktorí budú tvoriť silné kolektívum národa a štátu. V dnešnom medzinárodnom boji je najväčšou zbraňou kultúra a vyspelosť zápasiacich národov. Aj my musíme pestovať zbraň kultúry a vzdelania, aby raz, až príde na zápas národov, ukázali sme svoju silu, udatnosť a húževnatosť.

 Memorandová slávnosť

             Zároveň s oslavou sviatku slovenskej rodiny bola aj memorandová slávnosť. Po prednesení príležitostných básní a piesní prehovoril k  prítomným shromaždeným tunajší učiteľ Július Slanina. Z jeho slov sa vyzdvihuje:

Osemdesiate výročie Memoranda slovenského národa oslavujeme nadpriemernou okázalosťou, o čom svedčí aj skutočnosť, že celý slovenský národ sa pripravoval osláviť a zhodnotiť veľkolepé rozhodnutia a činy predkov z roku 1861 takým spôsobom, aby táto oslava vyznela nielen v znamení  rozpomienky na to, čo sa v slovenskom národe robilo v záujme slobody pred osemdesiatimi rokmi, ale i v znamení predsavzia celého národa , že vytvorí teraz tu na svojej slobodnej postati najlepšie podmienky, predpoklady pre vzrast hodnôt národných a pre zaistenie blahobytnej budúcnosti svojmu potomstvu. Rozpomienky na slávne dni Memoranda nie sú letmé ale veľkorysé. A preto, že má v sebe hĺbku a nedozierny význam, celý národ tak jednotne, ako jednotne hlasoval pred dva a pol rokmi za slobodné Slovensko, teraz uctieva si a hodnotí dielo mužov- memorandistov a v srdciach svojich prisahá na pamiatku svojich otcov, že od smeru historického vývinu ducha národného neodbočí, ale naopak , v tomto smere a duchu bude zveľaďovať mohutnosť slovenskej národnej a kresťanskej tradície." Oslavy boli zaspievaním štátnej hymny zakončené.

 Všeobecná situácia

             Vo všeobecnej situácii v mesiaci júni bolo badať veľkú nervózu, lebo na Východe Európy sa soskupovaly veľké mračná a dalo sa predpokladať , že búrka bude neodvratná. Konečne vo včasných ranných hodinách dňa 22. júna 1941 závoj nad príšerným tajomstvom bol odhalený a svetová verejnosť sa dozvedela o vzrušujúcej skutočnosti, že vypukla vojna medzi Nemeckom a Ruskom.

 Vojna medzi Ruskom a Nemeckom

             Dve najväčšie pozemné mocnosti sa srazily. Dva protichodné svetonázory! To čo sa doteraz odohrávalo bola vojna. Ale čo sa teraz začalo , je vo svetových dejinách svijími rozmermi najväčší a najkrvavejší boj na život a na smrť. Ľudia cítili , že v tejto mohutnej srážke ide viac - menej aj o ich vlastný osud. Preto inak sa dívali a s inými pocitmi sprevádzali boje v roku 1941,ako pred rokom.

Následky tohto veľkého boja javily sa v tunajšej obci tým , že mnohí záložníci boli povolaní do zbrane , asi do ročníka 30 - 32. Keď sa však fronta úspešným napredovaním nemeckých a spojeneckých armád od nás vzdiaľovala, záložníci sa postupne vracali domov ku svojím rodinám

a do práce, ktorá na nich čakala.

 Rozšírenie vojny

             Do mohutného zápasu sa propojily aj viaceré europské štáty. Rusku vypovedalo vojnu 23.VI. Taliansko , 24. VI. Slovensko , 26. VI. Chorvátsko a dňa 27. VI. aj Maďarsko , kým Fínsku vypovedalo vojnu samo Rusko.

Letné mesiace roku 1941 uplynuly v znamení veľkých bojov na Východe . Nemecké vojská zničily alebo ukoristily veľký počet tankov , diel a lietadiel , okrem toho získaly veľké množstvo zajatých .

Tým im bolo umožnené , že hlboko vnikaly do území Ruska. Kliny pancierových divízií už dňa

13.júla stály pred Kievom, kým ostatné vojská rýchle napredovaly v smere na Leningrad a Moskvu.

 Stav úrody

             Zatiaľ doma v obci obyvateľstvo sa venovalo svojej poľnohospodárskej práci. Úroda však nebola priam potešujúca , pretože v poslednom čase bývaly buď dlhotrvajúce dažde alebo zasa dlhotrvajúce suchá, čo malo škodlivý vliv na vývoj úrody. Tunajšia obec však pre svoju zemepisnú polohu a kvalitu pôdy, hneď pocituje následky nepravidelného počasia.

 Komisionálne prevzatie školy

             Dňa 2. decembra 1941 bolo komisionálne prevzatie školskej budovy a jej hnuteľného

a nehnuteľného inventára do užívania politickej obci Kružno .

Prítomní boli : dp.Anton Lipták , r.k.farár z Veľkej Suchej , Emil Šajnoha , ved. notár z Veľkej Suchej , Imrich Vrťo, vlád. komisár , ďalej Dezider Skalický riaditeľ školy , Ondej Albert , Pavol Gonda , ako členovia školského kuratória pri štátnej ľud. škole v Kružne. Toto komisionálne prevzatie školskej budovy a jej inventára do užívania politickej obci stalo sa v smysle zákona

čis. 308/40 Sl . z . , podľa ktorého vecný náklad na školách uhradzujú politické obce, kým osobný náklad uhradzuje štátna správa .

 Menovanie poslanca

             Pre obec Sušany a zároveň aj pre celý hnúšťanský okres sa stala radostná udalosť. Riaditeľ rím. kat. ľudovej školy v Sušanoch bol prezidentom Slovenskej republiky , Dr. Jozefom Tisom, vymenovaný za poslanca snemu Slovenskej republiky . Obec Kružno srdečne pozdravili Viktora Magica , ako poslanca svojho kraja , ktorý pri svojom mladom veku- 30 rokov - je všestranne agilný a pospolitosť je predurčená , že jej záujmy s úspechom bude zastávať na vyšších fórach.

 Nová vojna

             Vo svetových dejinách znova pribudla veľká udalosť dňa 8. decembra 1941 vypovedalo Japonsko vojnu Anglicku a USA .Boj sa začal hneď v ranných hodinách ,keď Japonci prepadli námorný oporný bod v Ticho oceáne , Havajské ostrovy. Po zničujúcej porážke amerického loďstva maly boje na Ďalekom Východe rýchly priebeh . Po zničení väčších jednotiek anglického loďstva Japonci zaútočili na nepriateľské kolónie , ktoré považovali za svoju záujmovú oblasť. Takto v krátkom čase boly obsadené : Honkong ,Singapúr ,Filipíny , Jáva , Borneo , Sumatra , Celebes ,

ba dokonca aj Burma s jej známou cestou , po ktorej sa dopravoval vojnový materiál pre Japonskú nepriateľskú Čínu. Týmto sa Japonsko zmocnilo najbohatších území sveta a zaistilo si podmienky pre pokračovanie vo vojne.

 Zima na Východe 

             Zatiaľ aj v Rusku boly boje zastavené . Nemecké vojská došly na čiaru, ktorá viedla východne od Leningradu , potom západne od Moskvy až k Azovskému moru , na západ od Roztova. Tieto boje musely byť zastavené pre neobyčajne krutú zimu , ktorá nastala podľa viacročného priemeru v 6 týždňov skôr a teplomer miestami klesol až na -52 °C . Zato však Rusi prejavovali aktivitu v domnení , že budú mať v zime dobrého spojenca. Fronta sa však vpodstate nezmenila .

 Zima u nás

             Zima bola aj u nás nadpriemerná. Snehová vrstva pokrývala celú krajinu až do príchodu kalendárnej jari. Teplomer klesol koncom januára 1942 až na - 33 °C . V mesiacoch marci a apríli zmizla snehová pokrývka, ale do mája prevládalo počasie s veľkými rozdielmi medzi dennou

a nočnou teplotou. Toto počasie malo veľmi nepriaznivý vliv na oziminy , ktoré očividne hynuly

a takto ohrožovaly úrodu obilia . Následky týchto nepriaznivých podmienok sa javily až neskoršie pri žatve.