Kronika obce - 4. časť

14.02.2011 19:06

Oslava 14. III. 1942

             Aj tohoročné 3. výročie vyhlásenia štátnej samostatnosti bolo oslávené veľmi dôstojne. Oslava , ktorá bola usporiadaná miestnou školou v dohode s miestnou organizáciou HSĽS, bola vyplnená bohatým programom , ktorý nacvičili učitelia so žiakmi školy. Na oslave sa zúčastnilo aj miestne obyvateľstvo , ktoré spontánne prejavilo veľkú radosť z tejto slávnosti.Príležitostnú reč mal Július Slanina , tunajčí učiteľ , ktorý zhodnotil vykonanú prácu za trojročné trvanie slovenského štátu a vyzval prítomných k ďalšej práci pre blaho a rozkvet našej domoviny, ako aj povrbudil ich k dôvere vo veľkú budúcnosť nášho národa, aby sme mohli oslavovať nekonečne mnoho rokov.

 Spomienka na 4. V. 1919

             Dňa 4.mája 1942 bola smútočná spomienka na tragicky zahynuvšieho národného bohatiera, Dr. M.R. Štefánika . Jeho osobnosť bola zhodnotená ako príklad pre všetkých Slovákov.

 Požiar v obci

             Dňa 14.júna 1942 na maštali Suja Žiakovcov vypukol náhle požiar , ktorý založily vlastné deti , 10-ročný Ján a 8-ročný Július. Stalo sa to tak , že spomenutí chlapci našli niekde kúsok  kaučuku , ktorý potajomky v maštali zapálili. Keď sa však tento náhle vznietil , odhodili ho do stelivovej slamy , ktorá sa však tiež hneď zapálila. Tu chlapci , nevediac si rady , ušli do poľa. Zatiaľ sa však oheň rýchlo rozšíril a zachvátil všetko, čo bolo v maštali. Ba plamene vyšľahly tak vysoko, že zasiahly aj slamenú strechu , ktorá za podpory silného vetra v niekoľkých minútach všetka zhorela. Oheň zbadala manželka Martina Suju Žiaka , ale iba neskoro, keď sa vracala z obchodu. Privolaní susedia pribehli na pomoc, avšak už len málo mohli zachrániť. Zo zatvorenej maštale odviazali a vypustili napolo zhorenú kravu a jalovicu ako vlastníctvo Ondreja Suju Žiaka. Tým, že pri tomto požiari zhorela celá maštaľ, dva kusy hovädzieho dobytka i niekoľko kusov hospodárskeho náradia, utrpela rodina Suja Žiakových škodu za viac tisíc korún, ktorá nebola krytá  poistením.

 Obecný sirotský otec

             Vzľadom na okolnosť,že doterajší dôverník okresnej starostlivosti o mládež v Hnúšti,Ondrej Albert,pre zaujatosť s vlastnou prácou nestačil túto funkciu vykonávať,bolo jeho poverenie odvolané a na jeho miesto okresný súd v Hnúšti poveril funkciou obecného sirotského otca Dezidera Skalického,riaditeľa tunajšej školy,ktorý zároveň je aj dôverníkom okresnej starostlivosti o mládež.

 Vojnová situácia

             Tohto leta zasa Nemci pokrčovali v úspešnom napredovaní na východnom fronte.Po ťažkých a urputných bojoch dostali sa až k brehom Volgy-Stalingradu,kým južná skupina vojsk dobila severného upätia pohoria Kaukazu.Zatiaľ aj v severnej Afrike sa viedlli boje so striedavým šťastím pre Nemcov i Angličanov.Jedni vyťaťili lepšou vojenskou taktikou,iní zasa materiálnou prevahou.I stalo sa,že mesto Beugazi asi 5-krát zmenilo svojho majiteľa.

 Živelná pohroma

             Ako už prv bolo spomenuté nezvyčajná zima zničila veľkú časť vzímín.Na to prišlo súché leto a takýto nedostatok dažďa zapríčinil,že obilie a krmoviny vyhárali na koreni.Mnohým  roľníkom sa sotva vrátilo zrno,ktoré zasiali do zeme.Podobné to bolo aj so senom a s krmovinami.Na očkodnenie miestnych roľníkov bola podaná žiadosť Najvyššiemu úradu pre zásobovanie o prídel zrna.Žiadosť bolo po uvážení okolností priaznivo vybavené a obec dostala asi 2 vagóny obilia(pšenice,ražia a jačmeňa)za cenu okolo 150Ks za 1q.

 Dozorcovia pri mlatbe

             Toho roku boli prvý raz pridelený ku mláťačkám dozorcovia.Občania prijali toto opatrenie NÚZ-u zo všeliakými pocitmi,avšak neskoršie sa ukázalo,že dozorcovia neboli vyslaní preto,aby ako dravci,všetko obilie zobrali,ale aby len dozerali,že koľko toho obilia sa namláti.

 Opatrenie NÚZ-u

             Po vymlátení obilia notársky úrad vypočítal všetkým roľníkom-pestovateľom prebytky obilia,ktoré museli byť povinne rozpredané obilnej spoločnosti pre Slovensko.Výpočet prebytkov obilia dial sa podľa tejto úpravy.Roľník si mohol ponechať patričné množstvo obilia na siatie(asi 130-150kg na 1kj.) a  na každého člena domácnosti po 210kg.Toto obilie môžu si roľníci zomleť len na základe mlecieho povolenia,ktoré vydá notársky úrad.Mletie voľné alebo ,,na čierno"bolo prísne zakázané.Tieto opatrenia boly zavedené len v dôsledku vojnových pomerov a povinú zasa,keď vojna skončí.

 Zakúpenie mláťačky

             Ministerstvo hospodárstva v rámci akcie zvýšenia poľnohospodárskej výroby a porovnávania roľníkov rozhodlo sa,že poskytne 20-50%-nú subvenciiu na zákupené poľnohospodárske stroje.Vláda odhalsovala na túto akciu 100,000.000Ks.V dôsledku tejto akcie na popud miestnych činiteľov,vládneho komisára Imra Vrťu,predsedu strany Pavla Gondu a riaditeľa školy Dezidera Skalického,rozhodlo sa miestne obyvateľstvo pod vedením roľníka Ondreja Kureka,že si zadováži mláťaciu súpravu.I dohdli sa na výške účastniny a jeden podiel bol určení sumou Ks 500,-.No netrvalo to dlho,a občnia hnaní túžbou mať čo najskorej vlastnú mláťačku,v krátkom čase upísali vyše 40.000Ks,čo bolo na miestne pomery veľmi chválihodné,pretože obec je novo zalložená neme žiaden spoločný majetok a jej obyvateľstvo doteraz zápasí s ťažkosťami zakladania a dobudovania vlastného hospodárstva.Zakúpenie mláťačky bolo už dávnejšou potrebu pre tunajšiu obec,nakoľko mládba obilia bola zdržovaná a tým obilie z klasou vyklíčilo,alebo vypršalo,čo malo za následok nenahraditeľnú škodu.A  stávalo sa každoročne,lebo pre zlé komunikačné pomery mláťačka sa mohla na Kružno dopraviť len vtedy,keď už na okolí bolo všade vymlátené.terz však objednávka mláťačky bola pre vojnové pomery oneskorene vybavená,zato ale v auguste 1942 sa už občania mohli popýšiťvlastnou mláťačkou aj s príslušenstvom(traktor a elevátor).Mláťačka stála so všetkými tromi doveddna 69.244.80Ks je to cena privysoká,ale vojnovým pomerom priemerná.Na kúpnu cenu samostatnej mláťačky bola Ministerstvom hospodárstva sľúbená,ba aj zaručená 50%-ná subvencia.T7mto obec Kružno zachytila výhodný okamžik a v snahe o samostačnosť pokročila o veľký krok dopredu.

 Nešťastie v obci.

             Dňa 23.augusta1942 prihodilo sa Emílii Mužlovej,21-ročnej dcére Jozefa Mužlu,robotníka v Kružne,nešťastie tým,že pri mlátení obilia u Jána Hrušku na Garaške,spadla do bubna mláťačky,kde jej nohu natoľko dokaličilo ,že po odvezení do nemocnice v Rimavskej Sobote musela jej,bzť táto v dĺžke asi 35cm amputovaná.Pri vyšetrovaní sa zistilo,že ťažký úraz menovanej zavinil majiteľ mláťačky Jozef Žiak z Kalinova.Komisisionálne bolo dokázané,že mláťačka bola staršieho typu,vrchný otvor nemala ohradený,ďalej poháňací remeň bol viackrát rozširovaný a mláťačka nebola riadne podklinovaná,v dôsledku čoho sa toto počas chodu veľmi triasla a tým sa stalo,že Emília Mužlová pri zametaní plošiny mláťačky stratila rovnováhu a ľavou nohou spadla do bubna,ktorý jej ju rozmliždil.Celý  prípad bol tým trápnejší,menovaná zo ziskuchtivosti a pre nedostatok pocitu zodpovednosti majiteľa mláťačky nebola prihlásená v Úrazovej poisťovni.No,neskoršie súdnou cestou bolo všetko zariadené tak,že menovaná dostane odškodn,protézu a nejakú rentu podľa stupňa práceneschopnosti.

 Petvorenie školy

             Dňom 1.septembra 1942 bola tunajšia štána ľudová škola pretvorená na rímsko-katolícku ľudovú školu.stalo sa to v zmysle preváženia zákona číslo 308/40 v ľudových školách.Týmto opatrením dostalo sa tunajšej škole rázu,aký je jej  prifil,lebo veď z počtu 137 žiakov,ktorý boli zapísaní na školský rok 1942/43 boli iba 3 evanjelici,a to Ondrej Hruška,Július Bobáľ a Jozef Bobáľ.

 Školský výbor

             V zmasle zákona 308/40 boli aj školské stolice a kuratória rozpustené a namiesto nich boly menované z úradu školské výbory.Pri tunajšej škole bol menovaný tento výbor:

predseda:dp.Anton Lipták,r.k.farár,

zast.preds:Dezider Skalický,riad.školy

vyslaní obcov:Imrich Vrťo,vl.komisár

               :Pavol Gonda,roľník,člen

hospodár:Peter Priadka,roľník,člen

                :Dr.Ján Krištof,št.obr.lekár

taj.zapis.:Július Slanina,učteľ

 Povolenie III.tiedy

             Vzhľadom na okolnosť,že na školský rok 1942/43 bolo  na tunajšej škole zapísané až 137 žiakov,Ministerstvo školstva a národnej osvety v Bratislave povolilo pri tunajšej škole aj III. postupnú triedu.Keďže v tunajšej obci nebolo žiadnej takej miestnosti,v ktorej by bolo možné uvedenú triedu umiestniť,nemusela byť táto trieda zrušená.Aby však preplnenosti tunajšej školy bolo spomožené,muselo byť 14 detí zo sväzku šttneho detdského domova v Bratislave z obvodu tunajšej školy premiestnené do iných kolónií.Pre veľký počet školopovinných detí na tunajšej škole sú učitelia zaťažení a trpí tým aj záujem vyučovania.V tomto smere sa učiní náprava iba v tedy,keď

sa uskutoční prístavba dvoch učební,v ktorých sa umiestnia triedy  a tým nastane pravidelný chod vyučovania.            

 Opatrenia NÚZ-u

             Keďže vojnové pomery zasahujú aj do občianskeho života,najvyšší úrad pre zásobovanie učinil opatrenia na racionalizáciu niektorých životných potrieb.Išlo o zásadu,aby zásobovanie sa prevádzalo hladko a podľa možnosti rovnomerne.Tak boly upravené domáce zabíjačky krmníkov.Podľa novej úpravy v domácnosti na každého druhého člena bolo dovolené zabiť jedného krmníka,ktorý mohol byť doma vychovaný alebo voľne kúpený.Novotou bolo,že z prvého krmníka sa muselo odovzdať 5 kg a skaždého drihého 10 kg slaniny pre verejné zásobovanie.Oslobodený bol len ten,kto zabil krmníka pod 85 kg mŕtvej váhy.Slanina musela byť odovzdaná zberačom,povereným Slovfolm.Cena odovzdanej slaniny bola určená na 20 Ks za 1 kg.Zberačom slaniny bol v tunajšej obci miestny obchodník Ondrej Paľaga.Múka tiež bola určená na prídel tím ktorí niesu samozásobiteľní,a to:10 kg varovej i chlebovej múky pre veľmi ťažko pracujúcich,6 kg varovej i chlebovej múky pre ťažko pracujúcich a 5 kg múky prre ostatných konzumentov.Na deti do 1 roku dostávali rodiny len 1 kg varovej múky.Všetky tieto množstvá boly prideľované mesačne.Podobne aj cukor bol na prídel a to pre deti do 10 rokou 1 kg mesačne,kým prre ostatných 0.75 kg.petrolej bol určený dávkou 1-3 l mesačne pre domácnosť.Aj obuv bola prideľovaná na lístky.Každý občan mohol dostať ročité lístok na 1 pár novej obuvy,na 1 pár kožených a 1 pár  gumenných podrážok.Všetky tieto omedzenia sú priamym dôsledkom vojny a preto ich obyvateľstvo príjimalo vätšinou spokojne,lebo veď to nie su nijaké obete v porovnaní stými,ktoré prinášajú tí obyvatelia,ktorí majú priamu účasť na vojne.

 Zmeny v HSĽS

             V dôsledku zavedenia autoritatívneho systému generálny sekretariát HSĽS odvolal poverenie predsedom miestnej organizácie HSĽS Pavla Gondu a na jeho miesto vymenoval nového predsedu v osobe Petra Priadku,obyvateľa obce Kružno-Molnárka.Tento poverenie prijal a navrhol aj členov výboru,ktorý bol menovaný okresným predsedom HSĽS v Hnúšti.Jeho členovia boli:

Ondrej Ľupták,podpredseda a soc.ref.

Dezider Skalický,organizčný refernt,

Július Slanina,kultúrny referent

Pavol Gonda,hospodársky referent

Gašpar Priadka,finančný referent.

            Menovaní svoje funkcie prijali a složili predpísaný sľub do rúk predsedu.

 Politická škola HSĽS

             Dňa 24.januára 1943 bola v tunajšej škole usporiadaná miestna politická škola HSĽS pre členov Strany,ako aj ostatných obyvateľov obce.Tieto politické školy sa usporiadali na pokyn pPredsednictva Strany a ich cieľom bolo ideove preorientovať tých,čo niesu za nový myšlienkový smer alebo utvrdiť aj tých,ktorí by mohli zakolísať.Ako uradný delegát bol vyslaný:Ladislav Majerský,okr.veliteľ HM a Ján Pisár,ľudácky pracovník so Sušian.

 Vojnová situácia

            Zimné boje na Východe pokračovali v plnom prúde.Iniciatívu prevzali Rusi a mohutnými silami napravili nemecké povstanie.významné ohnisko bojov sa utvorilo v Stalingrade a  jeho okolí kde Nemci dlho odrážali silné masové útoky ovietov,ktorým sa však koncom januára 1943 podarilo prekonať aj posledné nemecké stalinratské opevnenia.Konečne dňa 3februára zastavila 6.nemecká armáda v Stalingrade pod vedením generálqa poľného maršála Paulusa,obkolesená zo všetkýchstrán,svoj odvážny boj proti niekoľkonásobnej pevahe Sovietov.Rusidalej pokračovali vo svojom napredovaní a tak dobili Velikije Lúky,mestá na Kaukaze,ďalej Krasnodar,Rostov,Vorošilovgrad,na strednom úseku frontu Demjansk,Ržev a Viazum.

Divadelné predstavenie

             Miestna mládež,pod vedením riaditeľa školy dezidera Skalického,zahrala dňa 7.marca 1943(na Fašiangy)veselohru,,Život vojenský život veselý"v troch dejstvách a ,, O polnoci",veselohru v 1.dejstve.Úlohy boli veľmi dobre nacvičené a hry boli prevedené znamenite.Obecenstvo najviac upútali kroje a úprava javiska,ktoré boly primerané povahe hier.Účasť bola hojná,lebo školská miestnosť bola zaplnená úplne.Aj finančný bol uspkojený.Po úhrade režíjnych výdavkov a čistého zisku sa venovalo na školské poterby pre tunajších chudobných žiakov.Po divadelnom predstavení bola v škole tanečná zábava,kde herci a hostia sa v srdečnej nálade zabávali skoro do rána.

 Oslava 14.III.1943

             Oslava 4.výročia slovenskej štátnej samostatnosti bola konaná 14.marca 1943 v miestnosti tunajšej školy.Program bol vyplnený básňami a spevom školských detí.Príležitostnú reč mal k shromaždenému obyvateľstvu riaditeľ školy Dezider Skalický.Celé Slovensko oslavovalo tento sviatok v pokoji,dôvere a oddanosti našej vláde,ktorá svojou rozumnoupolitikou ušetrila obyvateľstvo od štátnych utrpení terajšej vojny,ktorých rozmery sa zvätšujú.

 Priebeh zimy

             Zima 1942/43 bola čo do temperatúry mierna,avšak snehu bolo málo.Tu sa splnilo príslovie,že keď bude suché leto,bude suchá aj zima.Pre časté vetry,ktoré sami boli predzvesťou suchého počasia,snehová pokrývka zmizla už vo februári a zem sa málo napila,aby mohla dať            prvú vlahu prebúdzajúcim sa rastlinám.Horšie boly pomry v hospodárstvach s chovom dobytka.Pre veľkú suchotu uplynulého leta nerodilo sa,alebo len málo sena,čo malo za následok,že gazdovia krmili len slamou a keď sa aj tá pominula,museli si kupovať seno po 300-400Ks za 1q.alebo slamu 120-150Ks za 1q.Ceny to boli priamo úžerné,ale gazdovia nesmeli ľutovať peňazí,keď nechceli nechať svoj dobytok zahynúť.Pre tieto okolnosti cena dobytka poklesla na toľko,že kravu bolo možné dostať za 1000-2000Ks,čo bolo v porovnaní stými cenami smiešne.Preto ťažko bolo rozhodovť sa ,či gazdovia majú dobytok chovať s drahým krmivom a či ho majú predať za tak nízku cenu.

 Zákon v bran.výchove

             Snem Slovenskej republiky v máji  1943 odhlasoval zákon o branej výchove,ktorý ihneď nadobudol platnosti.V rámci tohoto zákona bola ihneď prevedená organizácia BV.Zariadené boli:Hlavné veliteľstvo v Banskej Bystirci,okresné veliteľstvá v sídlach okresov,obvodné veliteľstvá v sídlach notárskych úradov a miestne veliteľstvá v každej obci.Zároveň boli menovaní aj miestny velitelia BV,ktorí sa zúčastnili jednodenného kurzu v Hnúšti.

 Miestny veliteľ BV

             Miestnym veliteľom BV pre obec Kružno sa stal na návrh miestnej organizácie HSĽS Dezider Skalický,riaditeľ školy.V obci bolo zalolžené aj pôdohospodárske združenie,ktoré má za cieľ povzbudiť roľníkov k zriaďovaniu vzorných hospodárstiev,na ktorých by sa zvýšila poľnohospodárska výroba po stránke kvalitatívnej i kvantitatívnej.Predsedom tohto pôdohospodárskeho združenia pre obec Kružno bol menovaný Ondrej Albert,roľník.

 Bohoslužby v obci

             Keďže tunajšia obec nemala doteraz možnosť postaviť si kostol,kde by sa pre miestne obyvateľstvo zadržaly bohoslužby,príslušný duchovný vychádzajú v ústrety tým spôsobom,že aspoň 3-4 razy v roku zadržia omšu buď v miestnosti tunajšej školy,alebo niekde v prírode.Pre obyvteľov tunajšej obce je to vždy sviatok,ktorý je spojený s hostinou pre príbuzných,ktorí prídu na omšu z okolitých dedín.Pripojený obrázok zvečniljednu z týchto omší,ktorá bola odslúžená na kružnianskom cintoríne na Turice dňa 14.júna 1943.

 Situácia na Východe

             Na poli medzinárodnom a hlavne politcko-vojenskej situácii odohrali sa také skutočnosti,ktoré mali ďalekosiahly, istorický význam.Na východnom fronte pokračujú ťažké boje a Nemci sú nútení ďalej sa stiahnuť na západ.

 Tunis

             Na tuniskom predmostí zastavili nemecko-talianske oddiely vzpor po sptrebovaní poslednej munície.Tým sa skončily témer dva a pol ročné odvážne boje nemeckých afrických bojových síl.

 Sicília

             Dňa 10.júla 1943 vylodili sa anglo-americké oddiely na Sicílii.Tým sa začala dávno očakávaná invázia proti európskemu kontinentu z Juhu.

 Pád  Mussolíniho

             Dňa 25.júla taliansky kráľ a maršál Badoglio prinútili Mussolíniho odstúpiť.Duce bol uväznení a mal byť vydaný USA na potrestanie.

 Kapitulácia Talianska

             Badogliova vláda hneď začala pracovať na tom aby nadviazala vztyky s nepriateľmi a zriadiac svojich spojencov,uzavrela snimi osobitný mier.Toto sa jej aj podarilo a 9.septembra 1943 bezpodmienečne kapitulovala.Zrada však už bola  3.septembra podpísaná.Dňa 12.septembra Spojenci oznámili zneucťujúce podmienky prímeria pre Taliansko.

 Oslobodenie Mussolíniho

             Toho istého dňa nemecké oddiely padákových strelcov a mužovia bezpečnostnej služby a zboru SS oslobodili Duceho z väzenia.

 Taliansko republikou

             Dňa 15.septembra preberá Mussolíny opäť vedenie fašistickej vlády a Taliansko bolo prehlásené republikou.

 Suche a horúce leto

             Tohoročné leto bolo neobyčajne horúce.Teplomer vykazoval denne 35-40 stupňov teploty v chládku,kým na slnku bolo namerané aj vyše 50 Celzia.Tieto horúčavy škodily vegetácii,lebo zároveň po celé mesiace nepršalo ani raz.Dvôsledku tejto suchoty začínaly potoky vyschínať,ba plytkejšie studne úplne stratily vodu.Na Priatkovú studňu chodili napájať dobytok až od Kurekov a z Molnárky.Jeseň však priniesla zo sebou aj dažde,čím vody znova pribudlo.Letná suchota a horúčava mala za následok,že lúky načisto vyhorely a preto úroda sena činila sotva desatinu priemernej úrody spredošlich rokov.

 Úroda obilia

             Pri veľkej suchote,ktorá sa už zdala,že nadobudne katastrofálnych rozmerov,úroda obilia bola chválihodná.Len miestami bolo badať poškodenie zimou alebo sneťou.Obec Kružno odovzdala tohto roku vyše 7 vagónov obilia pre verejné zásobovanie.

 Situácia v škole

             Vzhľadom na velký počet školopoviných detí,ktoré boly zapísané na školský rok 1943/44,Ministerstvo školstva a národnej osvety znova povolila III.postupnú triedu pri tunajšej škole.Táto trieda mala byť otvorená v izbe Jozefa Mužlu,avšak pre nedostatok učiteľských síl,nemohlo sa v nej vyučovať.Deti boly slúčené do dvoch tried,ktoré striedavo vyučoval sám riaditeľ školy Dezider Skalický,čo znamenalo značné zaťaženie,keď sa vzala v úvahu aj jeho mimoškolská činnosť.

 Štepenie proti zášktu

             Dňa 20.septembra a 23.októbra 1943 vykonal Dr.Ján Krištof,št.obv.lekár z Poltára,štepenie všetkých detí od 1-10 roku protyi záškru.Toto štepenie sa vykonalo v tunajšej obci prvý raz u chudobných zdarma,kým u majetných sa odmenu Ks 12,-za jedno dieťa.

 Požiar v obci

             Dňa 12.októbra 1943 v Kružne opäť horelo.V dopoludňajších hodinách uvedeného dňa Jozef Husenica,8-ročný slabomyselný chovanec Štátneho detského domova ,podpálil veľký stoh slamy,ktorý dočista zhorel.Ondrej Kurek,ktorý bol pestúnom spomenutého chlapca,utrpel ohňom škodu za viac tisíc korún,pretože všetkej slamy bolo asi 120q a chcel ju použiť za krmivo a stelivo pre dobytok.

 Slovenské národné jubileá

             Tohto roku slovenská verejnosť mala viac jubileí.Pred sto rokmi bola zavedená spisovná slovenčina Antonom Bernolákom.Pred 90 rokmi sa narodil v Severskom Potoku statočný bojovník za práva a reč slovenského národa,baťko Dr.Jozef Škultéty,univerzitný profesor v.v.,správca Matice slovenskéj.Pred 80 rokmi bola založená Matica slovenská v Turč.Sv.Martine.Matica slovenská a Dr.Jozef Škultéty,to je kus slovenskéj trpiacej a víťaznej histórie,ktorá nás zaprisaháva k vernosti a oddanosti slovenskému národnému odkazu,ktoré obsahujú tieto vzácne jubileá.Skrz ne si v duchu obnovujeme skoro storočný slovenský národný a duchovný vývin.

 25 rokov HSĽS

             Aj Hlinková slovenská ľudová strana došla k významnému medzníku svojho trvania.Dňa 19.decembra 1918 bola v Žiline obnovená a ustanovená.Bolo tomu 25 rokov,čo Andrej Hlinka dal ľudovému pohybu pevnejší organizačný rámec.Radosná pýcha a sebavedomá hrdosť naplní srdce každého úprimného Slováka,keď si pomyslí na boje,na prácu tejto svojej strany.Päťadvadsať rokov v živote národa,ktorý sa meria storočiami,nie je tak dlhá doba,ale na prielome časov,aké naša generácia prežíva,je to doba veľmi významná,veď ona vyváži svojou dejinnou pohnutosťou storočia.Dnes,po odstupe času a udalostí už vieme zhodnotiť dejinny význam Hlinkovej slovenskej ľudovej strny.Táto Strana obnovila národu svoj vlastný štát a je jej povolaním udržať ho.Nuž príčiňme sa všetci,ktorí milujeme svoj rod,svoj slovenský národ,prinknime sa vrúcnou láskou ku svojej Strane,svojmu štátu tak,ako nás to učil Andrej Hlinka,konajme svoje povinnosti oddajne disciplinovane,nadovšetko svorne a vtedy bude náš národ a náš slovenský štát prekvitať.Pracujme v duchu ľudáckej a hlinkovej tradície a v tom nám bude aj Pán Boh napomoci.

 Vianoce

             Slovensko oblečené do sviatočného rúcha zasadlo po rodinných krúžkoch k stolom Štedrého večera a prežívalo sviatočné chvíle radosti a veselosti nad narodením Syna Božieho.Slovensko malé,tíché a pokojné,tak pripadá na tomto rozbúrenom svete,ako odľahlý,tichý Betlehem.Lebo Slovensko je -buď Bohu vďaka-ušetrené dosaváť od vojnovej výchrice,preto je tiché,pokojné a spokojné.Prinášame síce aj my svoj vojnový príspevok,veď mnohé slovenské rodiny zs roztúženým srdcom si spomínajú sa jedného-druhého člena svojho,ktorý buď so zbrňou v ruke na ďalekom bojišti alebo ako robotník vo spriatelených štátoch splácajú vojnovú daň národa svojho za spoločné ciele európskych národov,vcelku však Slovensko je doma a v pokoji a spokojnosti slávy Vianoce.Slovensko,hoci uprostred vojnovej víchrice,zaťažené nevyhnutnými s prievodnými zjavmi,predsa slávi,lebo žije  vo svojskom samostatnom štáte.Nebyť slovenského štátu iste by aj Slovensko väčšmi pociťovalo následky vojnových udalostí.Sme si toho vedomí,že náš štát je malí a mladý,jeho zásah do svetových udalostí je uprataný,ale pre slovenský národ je on dostatočným činitelom k tomu,aby slovenský národ bol pokojný.Vo vianočnej rozpomienke na dávny Betlehem túžime po betlehemskom pokoji duší a rodín slovenských.Želáme si,aby nielen sviatočné dni,ale aj nastávajúci Nový rok bol už rokom požehnaného pokoja pre nás všetkých,aby Slovensko ako Betlehem v tomto rozzúrenom svete opývalo pokojom a poriadkom!

 Záver r.1943

             Týmto sa končia zápisky z r.1943.Nikto nemôže tvrdiť,či po vojnových rokoch 1939-43 prídu už roky pokoja.Obyčajným smrtelníkom nie je možné predpovedať.

            Budúcnosť je v božích rukách.

                                     Rok 1947

 Zmena vo vedení pam.knihy

             Dňom 1.januára 1947 prevzal vedenie pamätnej knihy obce Štefan Kapusta,riaditeľ školi po svojom predchodcovi Deziderovi Skalickom,ktorý už vo februári 1946 bol preložený na ľud.školu v Brzotíne,ale býval až 31.aug.1946 spoločne v riaditeľskom byte so Št.Kapustom,ktorý bol na tunajšiu školu ustanovený dňom 1.febr.1946 z ľud.školy v Telgarte,okres Brezno n/Hr.Na školu sním zároveň ustanovená jeho manželka Elena Kapustová,det.učiteľka.

 Zmena vo vedení obce

             Vo vedení obce nastaly tiž zmeny.Podla volieb z roku 1946 bol zreorganizovaný miestny národný výbor a všetky komisie pri MNV.Složenie  MNV a komisií je zrejmé z prílohy.

 Obyvateľstvo

             Počet obyvateľov obce sa oproti predchádzajúcim rokom znížil,pretože 14 rodín využilo výhody pozemkovej reformy a odsťahovali sa r.1945 na pridelené majetky pri Rimavskej Sobote na tkzv.Szabovú pustatinu.Uchádzačov na pridelenie v rámci vnútornej kolonizácie bolo oveľa viac.Ale pretože sa všetci uchádzali o prídel v domácom okrese,nemohlo im bytť vyhovené.

 Sociálne pomery

             Sociálne postavenie obyvateľstva sa zhoršilo pre katastrofálne sucho roku 1947.Vätšina sa totiž zaoberá roľníctvom.Okrem katastrofálneho sucha zaostávanie spôsobu je aj to,že roľníci hospodária starým,neracionálnym spôsobom.

 Kultúrne pomery

             Po stránke kulturnej obyvateľstvo len pomaly napreduje.Okrem nezdravého konservatívizmu pričom je aj poloha obce mimokomunikácii a pomerne zlé sociálne pomery.Len nepatrné percento žiakov odchádza z ľudovej školy do meštianskej školy alebo do gymnázia.Číta sa pomerne málo denná tlač a knihy z obecnej knižnice.Týchto je málo a knžnica je slabo doplňovaná.Rozhlasových príjmačov v obci niet.Jedinný príjmač má riaditeľ školy,ktorý ho prepožičiava na slávnosti a pri iných významných príležitostiach.Náklady na udržiavanie baterkového príjmača sú značné,a to odraďuje aj tých,ktorí majú pre vec porozumenie.

  2-RP

             V dvojročnom pláne obce plánovala zavedenie elektrického prúdu do obce a stavbu kultúrneho domu.Ale ani jedno podujatie nebolo uskutočnené,pretože neboly zaradené do 2-RP.

 Úroda

             Úroda roku 1947 bola postihnutá katastrofálnym suchom.Úroda obilovín aj krmovín bola minimálna.Aj zemiakov bolo málo.Vätšina bola odkázaná na prídel z verejného zásobovania.No,našlo sa aj niekoľko jednotlivcov,ktorí by pri menšom uskromnení boli vystačili zo svojho,ale nemali dosť morálneho citu a brali prídeltak,ako aj ostatní.Pre nedostatok krmovín roľníci odpredávalli dobytok,takže sa stav dobytka snížil pod normálny stav sučastnej miere.

 Významnejšie udalosti

             Významnejšej udalosti v obci nebolo.Udalosti celoštátneho verejného politického života neodrážali sa v živote obce v znateľnejšej miere.Ani kríza Národného frontu v novembri 1947 spôsobovaná reakciou,nerozrušila pomery v obci.Miestne orgány politických strán(demokratickej,soc.demokratickej a komunistickej)obmedzovali sa vätšinou len na vydobývanie výhod pre svojich členov.

Rok 1948

 Divadlo

             Rok 1948 bol rušivý v dejinách našej vlasti a vyznačoval sa aj v obci rušnejším životom.Prvá sa schopila mládež.Prišla k riaditeľovi školy s iniciatívnym návhom:zahrať divadlo.Riaditeľ školy ochotne sa ujal réžie a 8.februára mládež zahrala hru:,,Krutohlavci"v 3 dejstvách od F.Urbánka.Divadelné predstavenie malo mimoriadny úspech finančnej aj morálnej.Miestnosť školy,kde sa hralo,bolo do posledného miesta zaplnené.Herci zvládli svoje úlohy dobre a podali precítenie.Vynikli najme A.Albertová,Joz.Albert,Mart.Hronček,J.Kurek,J.Vrťo,M.Škvareniaková a Priatková.

 Februárové udalosti

             Februárové udalosti politického života nezostali bez vplyvu na politický život v obci.Aj keď nedošlo k žiadnemu živelnejšiemu hnutiu,predsa sas hladina zvnila.Z iniciatívy KSS došlo k utvoreniu.

 MAV-NF

             Ministerstvo otečného výboru NF,ktorého predsedomsa stal Ján Kovaľančík.VMAV-NF mali svojich zástupcov KSS,DS,JSSR,Svojpov a ROH.MAV-NF bol dosť činý a uplatňoval svoj vplyv na verejný život v obci a riešenie obecných záležitostí.MNV bol zreorganizovaný a bola utvorená.

 DMSK

             Dočastná miestna správna komisia,ktorej predsedom sa stal Ján Kurek.

 Zákon o jednotnej škole

             Odhlasovanie zákona o jednotnej škole prijali občania s porozumením s jedinou výhradou a to:9-ročnom školskou dochadzkou,s ktorou sa nemôžu uzmierniť.

 Voľby

             MAV-NF horlivo pripravuje voľby s jednotnou kandidátkou NF. Svoláva verejné schôdzky občanov,poučuje,vysvetľuje,dáva občanom možnosť vypočuť predvolebné prejavy zástupcov všetkých polit.strán v rozhlase,ale výsledok predsa sklamal jeho nádeje.Výsledkom volieb zaradila sa obec medzi nevlastenecké obce rimavsko-sobotského okresu pretože so 144 odovzdaných platných hlasov bolo 42 bielych lístkov,vtedy proti kandidátke NF.Výsledky volieb sú zrejme z priloženého výstrižku z novín.Hlasovanie bolo čiastočne verejné.

Voľba prezideta

             Odstúpenie preziddenta Dr.Ed.Beneša a voľba prezidenta Klementa Gottvalda priniesli čiastične rozdelenie občanov na dva tábory,čo však nebolo tak citeľné,aby prekážalo pokojnej práci v obci.Národné zhromaždenie jednohlavne volilo Klementa Gottvalda,najzaslúžilejšieho muža obnovenej ČSR,za prezidenta a tak najlepšie dokumentovalo svoju dôveru a dôveru občanov štátu vo vedení štátu Kl.Gottvaldom.Predsedom vldy stal sa Antonín Zápotocký predseda ROH.

 Zmena v organizácii školy

             Miestna ľudová škola v zmysle zákona o jednotnej škole stáva sa národnou školou a jej organizácia sa mení.Miesto ôsmych ročníkov zostáva päť ročníkov zaradených do dvoch tried,pričom v I.triede je 1-3 post.ročník,II.triede 4-5 post.ročník.Žiaci,ktorí s úspechom skončili 5.ročník odchádzajú na strednú školu jednak do Oždian,jednak do Rim.Soboty.Je to prvý raz v dejinách obce,čo do strednej školy odchádza vätší počet žiakov bez ohľadu na majetkové pomery ich rodičov.

 Opravy

             V tomto roku dokončené boly tiež opraveené na budove školy a na oplotení školského pozemku.Celkový náklad na  všetky opravy a oplotenie robil 75.000kčs.Opravy a oplotenie boly prevedené v režii Št.stavebného úradu v RIm.Sobote.

 Úroda

             Po katrastrofálne neúrodnom roku 1947 rok 1948 bol tak úrodný,že podobnej úrody podľa udávania roľníkov už dávno nebolo.Tento dobrý stav sa prejavil aj pri odovzdávaní  predpísanch kontingentov na verejné zásobovanie.

 Dodávky

            V dodávke chlebového obilia obce  súčastne prekročila predpísaný plán.Najslabším profilom bol v dodávkach pre verejné zásobovanie bola dodávka masla,ktorá ďaleko nedosiahla predpísaný plán.

 Sociálne pomery

             Sociálne pomery občanov sa citeľne zmenily k lepšiemu.Príčinou bola jednak dobrá úroda,jednak nové pracovné príležitosti,ktoré sa občanom otvorily v Rim.Sobote a na blízkom okolí.Hlavne mládež využila tieto pracovné možnosti.

 Jubileum šk.budovy

             Na tento rok pripadá 20-ročné jubileum postavenia školskej budovy.Z iniciatívy riaditeľa školy bolo toto jubileum dôstojne oslávené 26.decembra na sviatok sv.Štefana.Predpoludním boly v učebni školy slávnostné bohoslužby,večer po prejavoch miestnych činiteľov mládež zarala dve kratšie divadelné hry.Úspech bol pekný a týmto akosi vyvrcholil dosť čulý spločenský a kultúrny život občnov v kalendárnom roku 1948.

                                    Rok 1949

 Presídlenie

             Tento rok začal sa akousi pasivitou a znechutením zo strany občianstva.občania si totiž boly podali prihlášky na presídlenie v rámci vnútornej kolonizácie v počte 36 prihlášok.Ale ukazovalo sa,žetakéto presídlenie je neuskutočniteľné.Touto skutočnosťou prijali občania s nevôľou.Obec ako samosprávny celok uchádzala,sa o prídel lúk na seno pre obecného plemeníka v chotári Rim.Soboty z majetku kalvínskej cirkvi.Ale pôsobením nejakých machinácii v Rim.Sobote aj toto zmrzlo na mŕtvom bode.Len občania,ktorí boli žiadali o prídel pôdy na rozšírenie svojho hospodárstva z konfiškatu v Ožďanoch a pridelenú pôdu už aj užívali,dostali vlastnícke dekréty.

 Pohyb obyvateľstva

             V tomto roku na jar vrátila sa do obce jedna rodina z tých,ktoré v roku 1945 boly presídlily na pridelenú pôdu v chotári Rim.Soboty na tkzv.Szabovú pustatinu.Z obce sa odsťahovali dve rodiny(Kamenský,Kovaľančík)k Šafarikovu kde si zakúpily menší majetok.

 Súpis pôdy a zvieractva

             Vo februári prevedení bol pre potreby Št.štatistického a plánovacieho úradu súpis poľnohospdárskej pôdy a pôdy vôbec.V máji na to súpis poľnohospdárskej pôdy podľa kultúr.Súpis prevádzal riaditeľ školy za súčinnosti súpisovej komisie,ktorá však prejavila veľmi nepatrnú aktivitu.Prevedený bol aj podrobný súpis poľnohospodárskeho zvieractva.Prevádzané súpisy nestretly sa u občanou s náležitím porozumením,hoci každému rozumnému človeku musí byť jasné,že pri plánovanom štátnom hospodárstve nie je možné sa zaobísť bez týchto údajov.