Založenie lipového stromoradia

20.11.2017 14:31

Obec Kružno s projektom: Založenie lipového stromoradia uspela so žiadosťou o dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku. Žiadosť o poskytnutí podpory formou dotácie pre zmieňovaný projekt obec podala 28. októbra 2016. O poskytnutí podpory po odbornom posúdení v rámci hodnotiaceho procesu Environmentálneho fondu a po odporúčaní radou Environmentálneho fondu rozhodol minister Životného prostredia Slovenskej republiky 30. marca 2017. Založeniu lipového stromoradia, ktoré sa nachádza po obidvoch stranách miestnej komunikácie do miestnej časti obce Kružno - Grošovka (Garaška), predchádzalo vyčistenie dotknutého priestoru od burín a náletových krovín. Pokračovalo sa vyhĺbením jám pre výsadbu stromov do 10 metrových rozostupov. Následne sa pristúpilo k samotnej výsadbe 40 kusov líp do pripravených jám. Po zalievaní stromov za pomoci starostu obce, zamestnanca obecného úradu a člena DHZ Kružno sa projekt dostal do poslednej fázy, ktorou bolo zakotvenie vysadených drevín troma kolami za pomoci istiacej pásky a obalenie kmeňov chráničkou proti ohryzeniu zverou. Realizáciu projektu zabezpečil podnik spoločnosti Ing. Dalibora Doubeka.