Dokumenty

VZN o miestnych daniach - 2005- platné (227 kB)

Návrh rozpočtu 2012 - 2014 (389,3 kB)

Verejná vyhláška - optický kábel.doc (270,5 kB)

Návrh rozpočtu 2013 - 2015.pdf (401,7 kB)

Rozpočet 2014

Plán zberu TKO a SZ - 2014.pdf

Záverečný účet 2013.doc 

Zber odpadu 2015.xlsx

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kružno - 2008 - 2015.pdf (756,9 kB)

Rozpočet 2015-2017.xls

Záverečný účet 2014.doc 

Rozpočet 2016.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi na území obce Kružno.pdf 

Harmonogram odvozu odpadov 2016.xlsx 

Verejná vyhláška - vedenie optických káblov Krásna - Ožďany.pdf         Mapa k verejnej vyhláške.pdf

Záverečný účet 2015.doc

Rozpočet 2017.xls

Záverečný účet 2016.pdf

Oznámenie o konaní dražby - nehnuteľný majetok - úpadca: Zdeno Žiak - navrhovateľ dražby: JUDr. Dušan Paulík.pdf

Oznámenie o konaní opakovanej dražby - nehnuteľný majetok - úpadca: Zdeno Žiak - navrhovateľ dražby: JUDr. Dušan Paulík.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2018.pdf

Rozpočet na rok 2018.pdf

Harmonogram odvozu odpadov 2018.xlsx

Výberové konanie - riaditeľka MŠ.pdf

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce.pdf

Územné rozhodnutie - vedenie optických káblov Kružno - Svetlá - obec Kružno - RS NET, s.r.o..pdf 

Prehlásenie obce pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady.docx

Záverečný účet obce Kružno za rok 2018.pdf

Harmonogram odvozu odpadov 2021.pdf

Rozpočet 2021 - návrh.xlsx

Dodatok ku VZN - prúd odpadov pneumatiky.doc

Záverečný účet obce Kružno 2020.doc

Zverejnenie výzvy - Lesy Slovenskej republiky.pdf

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou - dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.pdf 

Návrh rozpočtu 2022,2023,2024.pdf 

Harmonogram odvozu odpadov 2022.pdf

Oznam - plán poz úprav.pdf 

Zoznam kandidátov.pdf

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - 1.12.2022 - oznam.pdf

VZN - názvy ulíc.doc

VZN - čas predaja.doc

VZN - ochrana verejnej zelene.doc

VZN - referendum.doc

VZN - zakázané činnosti.doc

Záverečný účet obce Kružno za rok 2021.pdf

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce - rok 2022.pdf

Harmonogram odvozu odpadov 2023.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kružno č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf

OZN - zlúčené - bez šetrenia VV - Kružno - Dirbáková Zdenka.doc

Rozpočty za vybrané roky.pdf

Výberové konanie - hlavný kontrolór obce Kružno.pdf

Záverečný účet 2023.pdf