Zmluvy

2011 – 2015 

Dohoda o ukončení Zmluvy o Dexia Komunál eurofondy (111,5 kB)

Kúpna zmluva - ( Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rimavská Sobota )  (293 kB)

Kúpna zmluva - mlieko MŠ (931,5 kB)

Potravinová pomoc (901,5 kB)

Dohoda s úradom práce 55/§50a/NS/2011/ŠR (2,1 MB)

Zmluva o pôžičke.doc (227,5 kB)

Kúpno - predajná zmluva - drevo.doc (204,5 kB)

Kúpno - predajná zmluva - drevo (2).doc (189,5 kB)

Kúpno - predajná zmluva - drevo (3).doc (196,5 kB)

Kúpno - predajná zmluva - vŕtačka.doc (192,5 kB)

Kúpno - predajná zmluva - drevo (4).doc (191 kB)

Zmluva - Banskobystrická regionálna správa ciest.doc (427,5 kB)

Kúpno - predajná zmluva - šotolina (2).doc (191,5 kB)

Kúpno - predajná zmluva - šotolina.doc (195 kB)

Zmluva - Banskobystrická regionálna správa ciest (2).doc (412 kB)

Kúpno - predajná zmluva - mäso na guľáš.doc (211 kB)

Kúpno - predajná zmluva - konštrukcia maringotky.doc (205 kB)

Zmluva - Banskobystrická regionálna správa ciest (3).doc (425 kB)

Kúpno - predajná zmluva - šotolina (3).doc (200,5 kB)

Zmluva o účinkovaní na podujatí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším v Kružne 22.10.2011.doc (305,5 kB)

Kúpno - predajná zmluva - drevo (4).doc (191 kB)

Zmluva - Banskobystrická regionálna správa ciest (4).doc (432,5 kB)

Zmluva - vypracovanie projektovej domumentácie - Výstavba a rekonštrukcia ihriska Kružno.doc (190 kB)

SSE (STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA).doc (194 kB)

Zmluva o účinkovaní na podujatí pri príležitosti Štefanského posedenia v Kružne 25.12.2011.doc (274,5 kB)

Zmluva o poskytnutí služby.doc (549 kB)

Dohoda o elektronickom doručovaní.doc (187,5 kB)

Dodatok k zmluve o dielo Brantner.doc (48 kB)

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny SSE.doc (104 kB)

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny SSE 2.doc (107 kB)

Zmluva o dodávke elektriny SSE 3.doc (104,5 kB)

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny SSE 4.doc (105,5 kB)

Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny SSE 5.doc (105,5 kB)

Zmluva o poskytnutí služieb - obec Kružno a L. Matheides.doc (63 kB)

Zmluva zabezpečovanie stravovania sa DOXX.doc (155,5 kB)

Zmluva o OTP city konte.doc (93,5 kB)

Zmluva o dielo Slovenský vodohospodársky podnik.doc (105,5 kB)

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. prostriedku.doc (114 kB)

Hromadná licenčná zmluva koncert Before the zero day SOZA.doc (78 kB)

Hromadná licenčná zmluva ĽH Ďatelinka Amarela SOZA.doc (79,5 kB)

Hromadná licenčná zmluva - Dni obce 2012 - SOZA.doc (50,5 kB)

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - obchod P. Jánošík.doc (92,5 kB)

Dohoda absolventská prax.doc (130,5 kB)

Dohoda absolventská prax 2.doc (137 kB)

Dodatok k zmluve - Topset solutions.doc (46 kB)

Zmluva o dielo - Drobná architektúra v centre obce Kružno.doc (446 kB)

Zmluva o dielo - Výstavba a rekonštrukcia ihriska v Kružne.doc (429,5 kB)

Zmluva o výpožičke podperných bodov - Stredoslovenská energetika.doc (692 kB)

Zmluva o vykonaní práce - dodávka a uloženie zámkovej dlažby a obrubníkov - WilčenS.doc (402 kB)

Zmluva - Slovgram.doc (867 kB)

Dodatok k Rámcovej zmluve o dielo - Brantner Gemer s.r.o..doc

Doplnok k zmluve o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Kružno,... - Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s..doc

Zmluva o vedení ekonomickej agendy - Ing. Jana Harandzová.docx (967 kB)

Hromadná licenčná zmluva - Fašiangová zábava - SOZA.doc

Poistná zmluva - Komunálna poisťovňa.doc

Hromadná licenčná zmluva - Tanečná zábava - SOZA.doc

Zmluva o prenájme nebytových priestorov - Kaviareň Kružina.doc

Zmluva o poskytnutí služby - Ekronn s.r.o..doc

Zmluva o bežnom účte - Prima banka.docx (768834)

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.docx (684306)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku.docx (2542322)

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom.docx (680817)

Dohoda - menšie obecné služby pre obec - UPSVAR.docx (512802)

Dodatok k zmluve o aktualizácii programov - TOPSET Solutions s.r.o..docx 

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb.pdf 

Zmluva o dielo č. 230415-MST-3 - Premier Consulting s.r.o..pdf

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest - DEUS.doc

Zmluva - Dni obce - BBSK.doc

Kúpna zmluva - Labaš s.r.o..doc

Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti - UPSVAR.doc

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestanosti - UPSVAR.doc

Zmluva o dielo č. 230415-MST-3 - rekonšt. miestn. komunikácii - Premier Consulting s.r.o..doc

Zmluva o dielo č. 290415-MST-2 - kamery - Premier Consulting spol. s.r.o..pd

Kúpna zmluva - kanalizačné rúry - ELENIT, s.r.o..doc

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany - DPO SR.doc

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - SAŽP.doc

Zmluva o vykonaní auditu - GemerAudit, spol. s.r.o..doc

Zmluva o poskytnutí zdravotnej posudkovej činnosti - Medicentrum Mudr. P. Slanina s.r.o..doc

Hromadná licenčná zmluva - Dni obce - SOZA.doc

Dodatok k zmluve č. 200133 - AKU-TRANS spol. s.r.o..doc

Zmluva o dielo - Metal Servis Recycling s.r.o..pdf

Dohoda o elektronickom doručovaní - Colný úrad Banská Bystrica.pdf

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - UPSVAR.doc

Zmluva o dielo č. 111115-MST-3 - kamery 2 - Premier Consulting EU s.r.o..doc

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - Slovak Telekom a.s..doc

Zmluva o dielo č. 271115-MST-4-1 - cesty 1 - Premier Consulting EU s.r.o..doc

Zmluva o dielo č. 271115-MST-4.2 - cesty 2 - Premier Consulting EU s.r.o..doc

Dohoda o poskytnutí údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Soc. poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov - Sociálna poisťovňa.pdf 

Kúpna zmluva - predaj obecných pozemkov - P. Gonda, Ľ. Gondová.pdf

Zmluva o výpožičke - protipovodňový vozík - Ministerstvo vnútra SR.doc

Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM - DEUS.doc

 

2016

Nájomné zmluvy na pozemky - cesty.pdf

Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kružno - STRABAG s.r.o..pdf

Zmluva o výpožičke - hasičský automobil - Ministerstvo vnútra SR.pdf

Dodatok č. 1 - k dohode o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ - UPSVAR RS.pdf

Zmluva o budúcej zmluve č. 23 2016 - odpad - NOWAS s.r.o..pdf

Zmluva č. 76265 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR - DPO SR.pdf

Zmluva o dielo - dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému - Venron, s.r.o..pdf

Zmluva o poskytnutí služby mobilného výkupu papiera a lepenky a jedlých olejov a tukov - Brantner Gemer s.r.o..pdf

Zmluva o poskytnutí služby - Brantner Gemer s.r.o..pdf

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2016 - Kružňanská heligónka - BBSK.pdf

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec - UPSVaR.pdf

 

2017

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - TOPSET Solutions s.r.o..pdf

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec.pdf

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest - Cesta na trh práce - UPSVaR.pdf

Zmluva o dielo - Založenie lipového stromoradia - Ing. Dalibor Doubek.pdf

Hromadná licenčná zmluva - diskotéka - SOZA.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Kružno - DPO SR.pdf

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2017 - Kružňanská heligónka - BBSK.pdf

Hromadná licenčná zmluva - Diskotéka Dni obce 2017 - SOZA.pdf

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - SAŽP - Založenie lipového stromoradia - HORTUM PLANT, s.r.o..pdf

Kúpno - predajná zmluva - vyhŕňacia radlica na sneh - Július Žiak.pdf 

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby č. 421601 - úprava ceny za poskytnuté služby - Brantner Gemer s.r.o..pdf

Zmluva o kontrolnej činnosti - kontrola multifunkčného ihriska - EKOTEC, spol. s.r.o..pdf

 

2018 – 2019 

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb - verejná telefónna služba - Slovak Telekom, a.s..pdf

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania stavby a pozvanie k ústnemu pojednávaniu spojenému s miestnym zisťovaním - vedenie optických káblov Kružno - Svetlá - obec Kružno - navrhovateľ RSNET, s.r.o..pdf

Dohoda č. 18/31/50J/22 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - pedagogický asistent MŠ - UPSVaR RS.pdf

Zmluva o dielo č. 2018/DC/01/010 - Asfaltovanie miestnej komunikácie - Kružno - STRABAG s.r.o..pdf

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva -TOPSET Solutions s.r.o..pdf

Kúpna zmluva - nehnuteľnosť - Katarína Porubiaková.doc

Zmluva o poskytovaní služieb - MAPA Slovakia Digital, s.r.o..doc

Zmluva o kontrolnej činnosti - stavu detského ihriska - EKOTEC spol. s.r.o..doc

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne - UPSVaR.doc

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne 2 - UPSVaR.doc

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - UPSVaR.doc

Zmluva o dielo - asfaltovanie miestnej komunikácie - STRABAG.doc

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions s.r.o..doc

Zmluva o kontrolnej činnosti - multifunkčného ihriska - EKOTEC, spol. s.r.o..doc

Zmluva o obchodnej spolupráci - Banskobystrický pivovar a.s..doc

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018 - BBSK.doc

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - UPSVaR.doc

Zmluva o kontrolnej činnosti - elektrických zariadení - Effective energy s.r.o..doc

Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne - UPSVaR.doc

Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne 2 - UPSVaR.doc

Kúpna zmluva - nehnuteľnosť - Katarína Porubiaková.doc

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest - UPSVaR.doc

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služby Brantner Gemer s.r.o..doc

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 - BBSK - Kružňanská heligónka.doc

Kúpna zmluva - pozemok.doc

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality - Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad BB.pdf

 

2020 – 2021

Zmluva o grantovom účte - Prima Banka.doc

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.pdf

Zmluva - kamerový systém - URBAM s.r.o..pdf 

Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne - UPSVaR.pdf 

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - UPSVaR.pdf

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - UPSVaR.pdf

Zmluva o dielo - asfaltovanie miestnej komunikácie - Strabag s.r.o..pdf

Dodatok č.2 - k Zmluve o poskytnutí služby č 85 19 01 - Brantner Gemer s.r.o..pdf

Príloha č.1 k Dodatku č.2 k Zmluve o poskytnutí služby 85 19 01 - Brantner Gemer s.r.o..pdf

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSVaR.pdf

 

2022

Poistka - obchod - Komunálna poisťovňa.pdf

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022 - BBSK.pdf

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR - DPO SR.pdf

Dodatok č. 3 - 851901 - Brantner Gemer s.r.o..pdf

Príloha k Dodatku č.3 - 851901.pdf 

Hromadná licenčná zmluva - Dni obce 2022 - SOZA.pdf

Sponzorská zmluva - Agroris, s.r.o..pdf

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSVaR Rimavská Sobota.pdf

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.doc

Darovacia zmluva - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.doc

Zmluva o poskytnutí služby - Brantner Gemer s.r.o. - 2022.pdf

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi - ÚPSVaR.pdf

 

2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti - ÚPSVaR.pdf 

Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie - Generali.pdf (Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie - záznam o finančnom sprostredkovaní - Generali.pdf)

Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie - príves - Generali.pdf

 

Faktúry

Faktúry 2017

06.07.2017 14:36

Faktúry 2016

13.05.2016 14:35

Faktúry 2015

19.01.2016 20:04

Faktúry 2014

06.11.2014 19:44

Faktúry 2013

03.01.2014 17:15

Faktúry

FAKTÚRY 2013        
ČÍSLO FAKTÚRY DODÁVATEĽ PREDMET SUMA
 (€)
DÁTUM ÚHRADY
016/13 L. Matheides činnosť TPO 54,00 9.5.2013
1061203393     Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 383,75 23.1.2013
37054-1384 Komunálna poisťovňa  poistné 33,19 9.1.2013
6693311 INPROST BA Obecné noviny 52,00 9.1.2013
4745973508 Slovak Telekom služby pevnej siete 16,00 3.1.2013
20122220011014762 Stredoslovenská energetika dodávka a distribúcia elektriny 20,42 23.1.2013
2016/13 MAS Malohont príspevok na spolufinancovanie 232,36 23.1.2013
46/13 DPO SR - OV DPO RS príspevok na požiarnu ochranu 74,00 23.1.2013
1200283187 Centrálny depozitár cenných papierov SR vedenie účtu 31,86 13.2.2013
7300986052 Slovak Telekom mobilné služby 39,77 14.2.2013
OF13-009 Milan Baláž MB-KOM kominárske služby 50,00 13.2.2013
120130012 D. EKO servis spracovanie účtovníctva, rozpočtovníctva 450,00 13.2.2013
38180-1194 Komunálna poisťovňa poistenie zodp.za škodu (motorové vozidlo) 38,28 13.2.2013
8746951408 Slovak Telekom služby pevnej siete 15,43 17.2.2013
2131106154 SOZA hudba reprodukovaná prostredníctvom rozhlasu 20,40 27.2.2013
0102/2013 Veronika Muránska vypracovanie projektu - drobná architektúra 400,00 27.2.2013
8800318884 RTVS zaplatenie nedoplatku 56,68 8.3.2013
1061300154 Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 355,67 27.2.2013
7302109033 Slovak Telekom mobilné služby 34,58 27.2.2013
2013001 Rastislav Kmeť preprava materiálu 560,00 8.3.2013
3001300165 Tatranská mliekareň dodanie tovaru 9,60 30.1.2013
3001300995 Tatranská mliekareň dodanie tovaru 11,52 20.2.2012
572013 Lorincz Róbert  -pekáreň dodanie tovaru 41,18 20.2.2013
912013 Lorincz Róbert  -pekáreň dodanie tovaru 39,18 13.3.2013
0747934532 Slovak Telekom služby pevnej siete 15,43 3.3.2013
1061300371 Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 268,26 2.4.2013
130338 Topset solutions aktualizácia programu 159,01 2.4.2013
231221104 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. vodné a stočné (MŠ) 16,02 2.4.2013
231221119 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. vodné a stočné (cintorín) 0,00  
2131110343 SOZA tanečná zábava a diskotéka 54,00 2.4.2013
3001301654 Tatranská mliekareň dodanie tovaru 11,52 22.3.2013
7213352341 Slovak Telekom mobilné služby 34,98 9.1.2013
1011/12 MAS Malohont informačná tabuľa 44,40 9.1.2013
3039010593 DOXX - stravné lístky stravné lístky 72,58 3.4.2013
7303240640 Slovak Telekom mobilné služby 36,49 30.4.2013
6748914445 Slovak Telekom služby pevnej siete 18,65 7.4.2013
247/13 L. Matheides činnosť TPO 54,00 5.4.2014
1061300797 Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 494,14 6.5.2013
001320413 VODOSHOP, s.r.o. PVC-U rúra korug. 1020,02 16.4.2013
26-2013 Z. Kónya vývoz odpadu s uložením a dovoz kameniva 359,90 21.4.2013
3012/13 MAS Malohont členské 20,00 30.4.2013
2058/13 MAS Malohont príspevok na financovanie grantového programu 232,36 30.4.2013
8002/13 Mikroregión Rimava a Rimavica členský príspevok za I. polrok 2013 237,60 6.5.2013
7304367836 Slovak Telekom mobilné služby 40,38 30.4.2013
232013 J. Harandzová spracovanie účtovníctva  -január, február, marec 2013 600,00 30.4.2013
2013020 O. Molnár - STAVOSERVIS stavebné práce - tenisové ihrisko, plocha pre stolný tenis, atypická hra Kružno  2704,45 6.5.2013
2013019 O. Molnár - STAVOSERVIS stavebné práce - ihrisko, atypická hra Kružno 6023,05 2.5.2013
1315112413 Komunálna poisťovňa úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 32,50 30.4.2013
1651867 CBA Slovakia nákup potravín MŠ 25,51 2.4.2013
1562013 Lorincz Róbert - pekáreň dodanie tovaru 32,89 12.4.2013
3001302399 Tatranská mliekareň dodanie tovaru 11,52 28.4.2013
47020219 COOP Jednota nákup tovaru 175,78 30.4.2013
01/2013 TOP POTRAVINY - L. Gyorgy nákup tovaru 82,73 30.4.2013
8749901383 Slovak Telekom služby pevnej siete 17,29 17.5.2013
20130537 UMP s.r.o. informačná brožúra Wellness II. (kupóny na zľavu) 35,00 24.5.2013
1061301037 Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 281,22 23.5.2013
41-2013 Z. Kónya vývoz odpadu s uložením a dovoz kameniva 292,32 24.5.2013
40125-3667 Komunálna poisťovňa poistka (Avia) 38,28 24.5.2013
80682-199 Kooperativa havarijné postenie (Berlingo) 168,65 3.6.2013
1307040 Slovgram poplatok - prenos hudby prostredníctvom verejného rozhlasu 33,50 3.6.2013
130347 NEXIM spol. s.r.o. dodanie tovaru (kosenie) 17,90 23.5.2013
7305507146 Slovak Telekom mobilné služby 55,08 12.6.2013
2013035 O. Molnár - STAVOSERVIS úprava terénu 145,80 12.6.2013
41/2013 R. Dúžik servis hasiacich prístrojov a hydrantov, TPO 34,90 12.6.2013
7750864465 Slovak Telekom služby pevnej siete 15,43 17.6.2013
1651905 CBA Slovakia nákup potravín 118,36 12.5.2013
2072013 Lorincz Róbert - pekáreň dodanie tovaru 41,38 22.5.2013
3001302963 Tatranská mliekareň dodanie tovaru 11,52 28.5.2013
03/2013 TOP POTRAVINY - L. Gyorgy nákup tovaru 73,78 31.5.2013
47020222 COOP Jednota nákup tovaru 92,57 31.5.2013
272013 J. Harandzová spracovanie účtovníctva  - apríl, máj 2013 400,00 8.7.2013
1061301328 Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 363,22 8.7.2013
58-2013 Z. Kónya odvoz odpadu a dovoz kameniva 787,67 8.7.2013
7306658005 Slovak Telekom služby mobilnej siete 35,14 8.7.2013
231260555 Veolia voda vodné a stočn (MŠ) 34,85 8.7.2013
231260556 Veolia voda vodné a stočné (cintorín) 5,36 8.7.2013
0020132021 KEO, s.r.o. modul Majetok WIN - ročná licencia kal. rok 2013 172,08 8.7.2013
7751879844 Slovak Telekom služby pevnej siete 16,87 17.7.2013
2512013 Lorincz Róbert - pekáreň dodanie tovaru 64,81 9.6.2013
1651945 CBA Slovakia nákup potravín 113,39 9.6.2013
2852013 Lorincz Róbert - pekáreň dodanie tovaru 60,96 26.6.2013
47020226 COOP Jednota nákup tovaru 145,55 26.6.2013
3001304012 Tatranská mliekareň dodanie tovaru 9,60 26.6.2013
04/2013 TOP POTRAVINY - L. Gyorgy nákup tovaru 87,94 26.6.2013
1061301455 Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 145,23 2.8.2013
2013045 O. Molnár - STAVOSERVIS výstavba tenisového ihriska 4085,39 15.7.2013
418/13 L. Matheides činnosť TPO 54,00 8.7.2013
15/2013 G. Medveďová - GABRIELLE odevná výroba 30,00 9.7.2013
41369-2378 Komunálna poisťovňa poistné 385,17 2.8.2013
1061301607 Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 281,39 2.8.2013
7307825173 Slovak Telekom služby mobilnej siete 35,10 2.8.2013
244/2013 ATB-Slovakia, spol. s.r.o. práce strojným mechanizmom 162,00 2.8.2013
322013 J. Harandzová spracovanie účtovníctva - jún 2013 200,00 19.8.2013
64-2013 Z. Kónya dovoz kameniva 793,98 2.8.2013
7752791426 Slovak Telekom služby pevnej siete 31,02 31.7.2013
1340045 LUMIX TRADE spol. s.r.o. plavba loďou po Bodrogu  600,00 17.8.2013
3039024415 DOXX - stravné lístky stravné lístky 65,74 14.8.2013
5211123 1 12 Stredoslovenská energetika dodávka a distribúcia elektriny - Grošovka - verejné osvetlenie 182,00 19.8.2013
5211116 2 11 Stredoslovenská energetika dodávka a distribúcia elektriny - MŠ 429,00 19.8.2013
5211121 1 12 Stredoslovenská energetika dodávka a distribúcia elektriny - Kružno - verejné osvetlenie 594,00 19.8.2013
5211122 1 11 Stredoslovenská energetika dodávka a distribúcia elektriny - dom smútku 65,00 19.8.2013
5211120 1 11 Stredoslovenská energetika dodávka a distribúcia elektriny - osvetová beseda 675,00 19.8.2013
75-2013 Z. Kónya odvoz kontajneru a uloženie odpadu 256,56 19.8.2013
382013 J. Harandzová spracovanie účtovníctva - júl 2013 200,00 19.8.2013
130253021 SAD Lučenec doprava 500,00 2.9.2013
1061301966 Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 554,56 2.9.2013
2013066 O. Molnár - STAVOSERVIS výstavba tenisového ihriska 12 198,94 27.8.2013 (6000 €), 5.9.2013 (6198,94 €)
7309003333 Slovak Telekom služby mobilnej siete 34,60 2.9.2013
094/2013 DREVOX MJ, s.r.o. stavebné rezivo 37,80 2.9.2013
42084-1639 Komunálna poisťovňa poistenie majetku 28,50 2.10.2013
86-2013 Z. Kónya dodanie kameniva 230,40 2.9.2013
2013061 EXPRESSTAV s.r.o. zemné práce so strojovým mechanizmom 92,40 2.10.2013
3753748867 Slovak Telekom služby pevnej siete 19,07 17.9.2013
113243 GemerAudit audit účtovnej závierky 374,40 16.10.2013
41950-3355 Komunálna poisťovňa poistné 38,28 16.10.2013
05/2013 TOP-POTRAVINY - L. Gyorgy nákup tovaru 15,43 31.8.2013
47020232 COOP Jednota nákup tovaru 9,97 31.8.2013
1652083 CBA Slovakia nákup potravín 36,67 31.8.2013
8019/13 Mikroregión Rimava a Rimavica členský príspevok za II. polrok 2013 237,60 2.10.2013
2013018 Asociácia vzdelávania samosprávy príručka pre obecných a školských kronikárov 12,10 2.10.2013
1061302183 Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 348,19 2.10.2013
2131127439 SOZA autorská odmena - tanečná zábava 12,60 20.9.2013
012013 Slavomír Vilček - WilčenS dodanie materiálu (dlažba, obrubníky, žľaby), uskladnenie, úprava podložia  - betónovanie a iné 8202,91 20.9.2013
231290892 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. vodné a stočné (MŠ) 14,75 2.10.2013
231290893 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. vodné a stočné (cintorín) 12,06 2.10.2013
7310204073 Slovak Telekom služby mobilnej siete 35,83 8.10.2013
1132208535 ŠEVT a.s. Triedna kniha MŠ (4 ks), Evidencia dochádzky MŠ
(4 ks)
11,74 30.9.2013
3039026624 DOXX - stravné lístky stravné lístky 72,58 5.9.2013
1652094 CBA Slovakia nákup potravín 129,11 19.9.2013
06/2013 TOP - POTRAVINY -
L. Gyorgy
nákup tovaru 84,46 30.9.2013
3001305123 Tatranská mliekareň a.s. nákup tovaru 11,52 26.9.2013
3822013 Lorincz Róbert - pekáreň nákup tovaru 62,35 30.9.2013
47020238 COOP Jednota nákup tovaru 12,14 30.9.2013
47020237 COOP Jednota nákup tovaru 106,64 30.9.2013
3432013 Lorincz Róbert - pekáreň nákup tovaru 16,92 31.8.2013
8754705158 Slovak Telekom služby pevnej siete 15,43 19.10.2013
629/13 L. Matheides činnosť TPO 54,00 16.10.2013
201321391 Národné informačné stredisko SR 12 mesačná licencia (register nehnuteľností, výber subjektov podľa IČO a Obch. názvu) 132,00 8.10.2013
472013 J. Harandzová spracovanie účtovníctva za august a september 2013 400,00 16.10.2013
118-2013 Z. Kónya dodanie kameniva 559,58 13.11.2013
112-2013 Z. Kónya dovoz kameniva 248,16 13.11.2013
1061302550 Brantner RS odvoz a uskladnenie odpadu 446,52 13.11.2013
7311406692 Slovak Telekom služby mobilnej siete 36,82 13.11.2013
9755687418 Slovak Telekom služby pevnej siete 15,73 17.11.2013
3130360 Banskobystrická regionálna správa ciest práce prevedené strojom -nakladanie a preprava materiálu 161,16 25.11.2013
3001305963 Tatranská mliekareň a.s.
 
nákup tovaru 11,52 27.10.2013
07/2013 TOP - POTRAVINY -
L. Gyorgy
nákup tovaru 85,73 31.10.2013
47020243 COOP Jednota nákup tovaru 97,34 29.10.2013
4312013 Lorincz Róbert - pekáreň nákup tovaru 55,48 29.10.2013
1652186 CBA Slovakia nákup potravín 115,96 1.10.2013

1310008
EKRONN s.r.o. prenájom zbernej nádoby 102,00 13.11.2013
0020133305 KEO, s.r.o. roč. licencia KEO DOS 2014, roč. licencia KEO WIN 2014 102,76 25.11.2013
144-2013 Zsolt Kónya dovoz kameniva 281,14 23.12.2013
34010864 CLEAN TONERY, s.r.o. toner Ricoh 20DE Aficio 200 21,32 23.12.2013
1061302788 Brantner Gemer s.r.o. odvoz a uskladnenie odpadu z VOK a poplatok za 10/2013 143,25 23.12.2013
1061302789 Brantner Gemer s.r.o. odvoz a uskladnenie odpadu a poplatok za 10/2013 317,37 23.12.2013
0756663722 Slovak Telekom služby pevnej siete 25,30 17.12.2013
7312601342 Slovak Telekom služby mobilnej siete 36,85 10.12.2013
OF/2013/122 MK - DRIEN s.r.o. vyúčtovanie projektu 200,00 23.12.2013
47020248 COOP Jednota  nákup tovaru 73,66 25.12.2013
3001306728 Tatranská mliekareň a.s. nákup tovaru 11,52 18.12.2013
267/2013 BROTMEISTER s.r.o. nákup tovaru 29,83 25.11.2013
8/2013 TOP -POTRAVINY - L. Gyorgy  nákup tovaru 75,72 29.12.2013
21327696 RAABE nákup pracovných zošitov pre deti - Zvedavček 8,40 18.12.2013
30212449 Petit Press a.s. MY Novohradské noviny 25,00 23.12.2013
6693411 INPROST s.r.o. Obecné noviny 52,00 23.12.2013
151-2013 Zsolt Kónya dovoz kameniva, uloženie odpadu 240,00 23.12.2013
300216734 Slovenská pošta a.s. Nový čas 141,90 23.12.2013
00584614 Združenie miest a obcí Slovenska úhrada členského za rok 2014 59,17 23.12.2013
592013 Ing. Jana Harandzová spracovanie účtovníctva - október, november 2013 a agenda majetok obce 600,00 23.12.2013
231325845 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. vodné a stočné - MŠ  22,79 9.1.2014
231325846 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. vodné a stočné - cintorín 8,04 9.1.2014
7313827050 Slovak Telekom služby mobilnej siete 35,18 9.1.2014
3757641915 Slovak Telekom služby pevnej siete 16,78 17.1.2014
13092 Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO konzola KB1 55,00 30.12.2013
1061303198 Brantner Gemer s.r.o. odvoz a uskladnenie odpadu za 11/2013 361,15 23.12.2013
44359-1268 Komunálna poisťovňa, a.s. poistné 10.1.2014 - 10.1.2015 33,19 23.12.2013
83/2013 Združenie ZPOZ - Človek človeku uhradenie členského príspevku na rok 2014 14,40 23.12.2013
44668-2249 Komunálna poisťovňa, a.s. poistné 24.1.2014 - 23.4.2014 38,28 9.1.2014
1652542 CBA Slovakia nákup potravín 81,48 8.12.2013
47020252 COOP Jednota nákup tovaru 68,00 18.12.2013
321/2013 BROTMEISTER s.r.o. nákup tovaru 35,11 18.12.2013
9/2013 TOP - POTRAVINY - L. Gyorgy nákup tovaru 48,83 18.12.2013
3001307393 Tatranská mliekareň a.s. nákup tovaru 3,84 30.12.2013