Studňa ako symbol Kružna

02.12.2015 20:51

V obci Kružno pribudli nové prvky drobnej architektúry. Jedná sa o drevené studne, ktoré plnia hneď niekoľko funkcií. Prvou funkciou je úcta k samotnej histórii obce. Symbol studne bol prítomný už pri zakladaní obce, keď si prví osadníci postavili svoje príbytky okolo Artézskej studne Kružina, od ktorej sa neskôr odvodil aj názov - Kružno. Táto udalosť ovplyvnila aj tvorbu erbu Kružna (tvorí ho zrubová studňa s džbánom na jej okraji). Studne sa v rámci “prihlásenia sa k tradíciám“, budovali tak, aby sa čo najviac priblížili tým, ktoré sa v obci nachádzali v minulosti. Vychádzalo sa pritom zo spomienok občanov, keďže archívne fotografie sa doposiaľ nepodarilo nájsť.

Ďalšou z funkcií je funkcia rekreačná. Prvá zo studní bola postavená v bezprostrednej blízkosti detských preliezačiek, multifunkčného ihriska a hry Kružno, v strede obce, čo napomáha k celkovému tráveniu voľného času v tomto priestore. Druhá studňa je situovaná neďaleko obecného úradu, pričom k pasívnemu oddychu poslúžia aj nedávno osadené nové lavičky. Táto studňa popritom plní i doplnkovú funkciu týkajúcu sa budovania kladného vzťahu k obci, keďže sú okolo nej vysadené slivky (obdoba za trnky) a na nej je osadený džbán. Z celkového pohľadu sa teda jedná o reálne zobrazenie erbu Kružna. Spomínané ovocné stromy, poskytnú úžitok aj do budúcnosti, keďže ktorýkoľvek občan k nim bude mať neobmedzený prístup a tým pádom sa mu naskytne možnosť konzumácie rôznych odrôd sliviek, čím si môže posilniť svoje zdravie. V tomto prípade tak môžeme hovoriť aj o zdravotnej funkcii. Zmieňované fakty súvisia aj s dvomi základnými samosprávnymi funkciami obce, ktoré vyplývajú priamo zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - starostlivosť o verejné priestranstvá obce, utváranie a chránenie zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov obce.

Pri stavbe studní sa dôsledne dbalo na ich vizuálnu stránku, aby na jednej strane zodpovedali kružňanským obecným studniam z minulosti a na strane druhej, aby zapadli do prostredia, nenarúšali celkový ráz a súčasnú architektúru obce. Netreba teda zabudnúť aj na estetickú funkciu oboch studní. Studne zároveň v letných mesiacoch slúžia aj ako fontány, čím poskytujú žiadúce osvieženie v horúcich dňoch. Projekt výstavby obecných studní bol podporený z Programu obnovy dediny. Pokračovanie realizácie projektu je naplánované na rok 2016.