NOVÁ KRONIKA OBCE KRUŽNO

1986 - 2005

(doslovný prepis)

 

Polohopis

Zemepisná poloha podľa údajov geodézie:

Obec Kružno sa nachádza na  48o 25´  zemepisnej dĺžke a 19o 56´ v južnej časti stredného Slovenska severozápadným smerom 6 km od mesta Rimavská Sobota v nadmorskej výške 240 m nad morom.  Obec sa nachádza v Rimavsko-Sobotkej kotline. Na juhu obec hraničí s obcou Ožďany, na západe s obcou Sušany a Veľkými Teriakovcami a Rimavskou Sobotou.

 

Rok 1986

Opis súčasného stavu obce:

Obec má stavané domy po obidvoch stranách cesty. Hneď pri vstupe do obce sa nachádza odbočka vľavo, ktorá tvorí hlavnú prístupovú časť k dolnému koncu obce. Do dediny vedie asfaltová cesta, ktorá tu končí a ďalej vedie len prašná, kamením upravená komunikácia. Po jej oboch stranách sa nachádzajú moderné rodinné domy a dá sa ňou dostať aj na volejbalové ihrisko. Ihrisko je vybudované na časti lúky obklopenej lesným porastom. Obec je vlastne celá stavaná popri ceste. Nachádzajú sa pri nej takmer všetky budovy. Súčasne nové rodinné domy vo veľkej miere prevažujú nad starými domčekmi. Dom postavený jednoducho z dreva, alebo hlinených tehál s vyskytuje len veľmi zriedka. Hneď na začiatku obce sa nachádza budova školy. Bola postavená v roku 1928. Je to dvojposchodová budova pútajúca na seba pozornosť sviežou krémovou farbou. Aj keď sa jej vzhľad nezmenil, zmenilo sa zariadenie vnútorné, ktoré sa muselo plne prispôsobiť požiadavkám potrebným pre prevádzku škôlky. Takmer pred škôlkou sa nachádza autobusová zastávka. V strede obce sú umiestnené dva významné objekty. Tým prvým je budov Miestneho Národného Výboru. Pomerne veľká budova spojená s bytovkou obsahuje sálu, zasadačku, dve malé miestnosti slúžiace ako úložný priestor a kancelária MNV. Druhým objektom je obchod a pohostinstvo. Malá budova zložená z dvoch neveľkých miestností a skladov pre potraviny neuspokojuje požiadavky občanov. Do stredu obce až po jej koniec lemujú jej obidva kraje rodinné domy. Aj keď rodiny nie sú mnohokrát početné obydlia sú veľké a priestranné. Každý dom je zvonku chránený bránou, za ktorou sú dvory. Druhá zastávka je umiestnená na hornom konci dediny. Pri nej je cesta rozdelená a vedie k obecnému cintorínu. Cintorín je oplotený pozemok veľkosti asi 0,5 ha, ktorý si ľudia pomerne udržujú. Nájdu sa aj hroby s drvenými chátrajúcimi krížmi, no zväčša sú to hroby, ktorých opatrovatelia už nežijú. Dedina je modernizovaná. V každom dome je elektrické vedenie a hygienické zariadenia... Automobily vlastní 70% občanov. Mládež, hlavne chlapci s obľubou jazdia na motocykloch.

-Počet murovaných domov... 10 (zo surových tehál).

-Počet drevených domov... 0

Prevládali pôvodné staré typy domov. V strede obce bola len jedna studňa. Nedostatok spodnej vody bol dôvodom, prečo výstavba v obci zaostávala. Novozvolený výbor venoval pozornosť vodovodu.

 

 Hospodárstvo:

Veľkosť katastra obce v ha je celkom 665. Z toho ornej pôdy 243 ha, pasienkov 131 ha, záhrad 98 ha, poľnohospodárskej pôdy 462 ha. Každý občan v našej obci vlastní malé gazdovstvo, ktoré sa od seba líšia len množstvom chovaných zvierat, alebo rozlohou poľa či lúky. Aj keď je naša obec vystavaná novými budovami, v ktorých žijú väčšinou mladý ľudia, zachovávajú tradíciu, ktorú im zanechali rodičia a prarodičia. Tou tradíciou je vlastné zásobovanie mnohých základných surovín, akou je: mäso, zelenina, zemiaky, ovocie a krmivo pre zvieratá, ktoré vlastnia. Menovite je to: hydina – sliepky, kačky, husi, kravy, morky zajace, ošípané a ovce. Na neveľkých políčkach ľudia pestujú obilniny: pšenicu, jačmeň, ovos a z krmovín aj kukuricu. Pomerne dobre sa u nás darí zemiakom, aj keď nie vždy sú ľudia s ich úrodou spokojní. V obci sa nájdu aj občania, ktorí poskytujú služby obyvateľstvu – oprava obuvi – Siviček Ján a oprava automobilov Jozef Porubiak st. a ml.

 

Vedenie obce:

Predseda MNV je Gonda Milan. Má 42 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie na strednej lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici,  roku 1965. V tomto roku bolo do aparátu MNV zvolených 13 poslancov, z toho 5 nových členov.  V tomto je počte je zastúpených 5 žien. Rada MNV má 5 členov. Plenárne zasadnutie zriadilo dve komisie. KOUP a finančnú komisiu. Činnosť MNV sa riadi plánmi práce, ktoré sú spracované na polročné obdobia. Tieto sú doplňované o úlohy z uznesení nadriadených organizácií rozpracovaných na miestne podmienky.  Riadiacu prácu vykonáva predseda MNV a to po stránke organizačnej i administratívnej. Kancelária MNV je vybavená len najnutnejším a to značne zastaralým zariadením. Pracovné podmienky sa zlepšili po premiestnení kancelárie z doterajšej hygienicky závadnej miestnosti do bývalého klubu mládeže.

 

Obyvateľstvo:

Počet obyvateľov podľa evidencie NV: 330. Rozdelenie podľa národnosti a sociálne zaradenie:

-národnosť slovenská 99%

-2 občianky národnosti českej 1%

-poberatelia rôznych dôchodkov 87 občanov – 27%

-náboženstvo Rímsko-katolické

-roľníci 60%

-úradníci 10%

-technici 15%

-ostatní 15%

-z pôdy približne 10% obyvateľov a ostatok zárobkovo činný, alebo žije z dôchodkov.

Zárobkové a finančné možnosti:

-z pracovného pomeru

-z chovu a predaja hosp. zvierat

-zber a predaj krmovín

-včelári – približne 10

-Ján Gonda vlastní malý diviačí zverník na účely výcviku poľovníckych psov, líšky chovajú 2 osoby a ostatní sa venujú chovu škrečkov, rybiek, kanárikov, mačiek a psov. K rozdeleniu obce a jej obyvateľstva: Napriek pomerne vysokému počtu prestarlých občanov, počet obyvateľstva obce posledné 2 roky stúpol o 30 čo je 8%. V obci sa nenachádza žiaden občan Rómskeho pôvodu. V nedávnej minulosti život v našej obci napredoval len veľmi pomaly. Táto situácia sa však zmenil výstavbou strediska Šľachtiteľského veľkochovu ošípaných, kde naši občania našli výhodne zamestnanie. Zároveň sa Kružno stalo obcou vyššieho významu s možnosťou výstavby rodinných domov. Tieto možnosti využívajú hlavne mladí ľudia a tí, ktorí pred časom obec Kružno opustili a odsťahovali sa do okresného mesta. Už teraz sú občania, ktorí čakajú s nasťahovaním do Kružna hneď po dokončení výstavby vodovodu. Naša obec, má  však aj iné výhody. Je bezprostredne spätá s prírodou, je plná zelene a v jej tichu si môže každý odpočinúť. Aj keď je od Rimavskej Soboty vzdialená len 9 km, nie je znečisťovaná priemyselnými splodinami.

 

Súčasná výstavba obce:

Naša obec sa z roka na rok mení a ani rok 1986 nebol výnimkou. Okrem rodinných domov, ktoré pribúdajú takmer v každej časti obce je dôležitou stavbou škôlka. Bola prestavaná z budovy bývalej školy a jej výstavba v tomto roku vyvrcholila. Materská škôlka obsahuje viacero miestností, plne spĺňajúcich estetické a hygienické podmienky. Ďalším významným objektom, je nákupné stredisko. V strede obce je umiestnený malý obchod ktorý nevyhovuje požiadavkám obyvateľov obce. Č sa týka zásobovania nevyskytujú sa problémy a menšie sa hneď odstraňujú. V roku 1986 sa postavili 4 nové domy.

 

Politický život:

V obci sú registrované nasledovné organizácie: SZM, SZŽ, ČSČK, Slovenský zväz záhradkárov, Slovenský zväz drobnochovateľov, ZPO, Jednota spotrebné družstvo ZOSD a TJ Iskra. Tieto organizácie prispievajú ku skrášľovaniu obce a zveľaďovaniu životného prostredia. Zapájanie sa ľudí do týchto aktivít zvyšuje ich uvedomelosť a aj pomocou prednášok čerpajú nové poznatky a zvyšujú vzdelanosť svojich členov.

 

Kultúrny život:

Vzhľadom na to, že naša obec nie je veľká, nie je bohatý ani kultúrny život. Najväčšia aktivita o kultúru, sa prejavuje u mládeže. Mládež v našej obci sa baví formou diskoték a zábav, ktoré usporiada ZO SZH. V spolupráci s OV SZM v Rimavskej Sobote, sa mládež vystúpení populárnych spevákov a skupín. V obci sa nenachádza kino, preto občania navštevujú kino Partizán v Rimavskej Sobote. V letnom období je v prevádzke letný amfiteáter. V letných mesiacoch sme zaznamenal každodennú účasť aj starších občanov na obľúbenom festivale pracujúcich. Otvorenie nového domu kultúry umožnilo, že sa naši občania viac ako po iné roky podieľajú na vystúpeniach rôznych hercov – hlavne humorne ladené programy.

 

Sociálne a zdravotné problémy:

Keďže je naša obec podobná iným, nelíši sa ani chorobnosťou. Je to problém, ktorý sa týka všetkých občanov a každej vekovej kategórie. V obci lekár nie je a tak chorí a práce neschopní občania dochádzajú za svojou obvodnou lekárkou MUDr. Vinceciou Šinkovičovou do Rimavskej Soboty.

 

Mimoriadne udalosti:

Stodola Františka Nociara bola zasiahnutá bleskom, následkom čoho vyhoreli krmoviny a poľnohospodárske náradie.

 

Smutné udalosti:

Vo svojom vysokom veku 95 rokov skonala následkom úrazu Anna Filipiaková.

 

Volebný program: 18. 06. 1986

-prestavba škôlky

-výstavba verejného vodovodu

-výstavba požiarnej zbrojnice

-GO ulíc

-oprava el. inštalácie KD

Odsúhlasené plenárnym zasadnutím.

 

Podnebie a príroda:

Zloženie pôdy:

-pôdny typ – 1Pg

-pôdny druh – stredná

-obsah prímesí – 30% skeletovitosť

-obsah humusu – 0,8%

-hrúbka orničnej vrstvy – 22-23 cm.

Podorničie: podorničná vrstva nie je vytvorená – pôdotvorným substrátom sú sprašované hliny.

Obsah    P2O5 – 32 mlg

Obsah    K2O : K2O

 

Lesy:

Zmiešané, väčšinou listnaté – dub, cer, hrab, breza, osika, jelša, buk, borovica a sosna. V minulosti sa tu nachádzalo viac smrečín, ktoré zanikli klčovaním.

 

Teploty počas celého roka 1986:

JANUÁR

Priemerná teplota

2,4 oC

Maximálna teplota

7,7 oC

Minimálna teplota

-16,4 oC

FEBRUÁR

Priemerná teplota

5,2 oC

Maximálna teplota

4,0 oC

Minimálna teplota

-21 oC

MAREC

Priemerná teplota

2,5 oC

Maximálna teplota

20,1 oC

Minimálna teplota

-19,2 oC

APRÍL

Priemerná teplota

11,9 oC

Maximálna teplota

27,6 oC

Minimálna teplota

-2,9 oC

MÁJ

Priemerná teplota

17,3 oC

Maximálna teplota

29,3 oC

Minimálna teplota

4,4 oC

JÚN

Priemerná teplota

18,1 oC

Maximálna teplota

31,1 oC

Minimálna teplota

3,9 oC

JÚL

Priemerná teplota

19,2 oC

Maximálna teplota

32,5 oC

Minimálna teplota

5,6 oC

AUGUST

Priemerná teplota

20,1 oC

Maximálna teplota

32,9 oC

Minimálna teplota

4,2 oC

SEPTEMBER

PRIEMER

14,4 oC

OKTÓBER

PRIEMER

9,2 oC

NOVEMBER

PRIEMER

3,5 oC

DECEMBER

PRIEMER

3,9 oC

 

Roky 1987 - 1997

Nezapisovali sa

 

Rok 1997

Slávnostné odhalenie symbolu obce

-HR 247/7   98 97 MV

                        Erb                                         Pečať                                        Zástava

Sa konalo dňa 29. 8. 1997.

Odhalenie uskutočnil starosta obce Hedvigi Ján a občan z najmladšej generácie Gondáš Rastislav za účasti širokej verejnosti.

 

 

Ján Hedvigi – Báseň

 

O zem Ty krásna – vlasť drahá, zem moja milená,

na ktorej zrodil som sa, na ktorej žijem a plody Tvoje užívam.

Dnes  s veľkou slávou si na teba spomínam. 

 

Tam kdesi v diaľke, kam pamäť nesiaha a kde sa nedá, 

oprieť ani o písmeno, treba svoj koreň, či kolísku pohľadať, 

a čriepkam či predmetom konkrétne meno dať.

 

Pri prameni studní kruhu tŕnok modrastých,

žil náš človek skromne, ťažkou prácou objatý.

 

Žil, sial i zožínal i šťastie pochválil, hoci ten

trpké plávky v zásteru padali.

 

Trápil sa, pracoval,  hniezdočko pre žitie

vytváral a v pote tváre neúrodnú zem pretváral.

 

Ťažký život človek mal. A nakoniec?

Všetko nám tu ponechal.

 

Sme mu vďačný za to, spomienkou platíme,

svojou prítomnosťou túto zem chránime.

 

Ty naša zem rodná, rodný kraj milený, si nám v srdciach

blízky – sme s Tebou navždy spojený.

 

Zabudnúť? Nikdy nie! Zveľadiť, to áno,

aby naše Kružno na výslní stálo.

 

Zem rodná, ľud verný, čuj hlas svojho predka.

Miluj, tvor, pomáhaj, veseľ sa, to je naša cesta...

 

Báseň zložená na počesť osláv 75. výročia obce Kružno.   

 

Erb obce Kružno:

Erb obce spolu s jej vlajkou a pečaťou predstavujú trojicu najdôležitejších identifikačných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné, po stáročia tradované heraldické, vexilologické a sigilografické zákonitosti a zvyklosti erbovej tvorby. Zodpovedný prístup ku tvorbe spomenutých symbolov je daný tiež tým, že sa vytvárajú spravidla na veľmi dlhé obdobia, ba stáročia. Východiskom pre vytvorenie erbu je samotná historická tradícia. Informuje o tom, že lokalita obce bola kedysi rúbaniskom lesa. Postupným odkupovaním pôdy od pôvodných vlastníkov – Henryka Lužinského a Štefana Stanislava z Oždian, vznikla osada. Na jej pomenovanie mala vplyv trnkami obrastená čistina – Kružina, uprostred so zrubenou studňou. Podľa spomenutej Kružiny, dostala naša obec pomenovanie – KRUŽNO. Po konzultácií starostu obce so zástupcami Heraldickej komisie, sa ukázal ako najvhodnejší erbový symbol zrubenej studne medzi trnkami. Na zvýraznenie skutočnosti, že ide o studňu, sa na jej okraj pridal symbol džbánu na naberanie vody. Studňa vyjadruje myšlienku života, mladosti, uzdravovania, ale aj poznania a múdrosti. Známy je tiež rozhovor Ježiša Krista so Samaritánkou pri studni, často zobrazovaný v kresťanskom výtvarnom umení. Heraldické vyjadrovanie, si vyžaduje prísnu štylizáciu. Erb je symbol. Nie krajinomaľba. Preto bolo potrebné studňu, džbán i trnky zobraziť bez zbytočných podrobnosti, ktoré by pri zmenšení zanikli. V heraldike možno kombinovať len niektoré  farby – červenú, modrú, zelenú a čiernu -  s dvoma kovmi – zlatom a striebrom.

 

Vlajka obce Kružno:

Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, bielej, červenej, žltej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená do tretiny jej listu.

 

Pečať obce Kružno:

Je okrúhla, uprostred s obecným erbom a kruhopisom „OBEC KRUŽNO“. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami.

 

Oslavy k 75. výročiu vzniku obce:

Tento moment sa do histórie našej obce, zapísal ako jeden z najvýznamnejších, čomu zodpovedal aj dôstojný priebeh osláv. Ceremoniál prebiehal v sálových priestoroch KD Kružno. Úvod patril spevokolu Rímsko-katolickej cirkvy – „Aká si mi krásna“. Nasledoval príhovor pána starostu Jána Hedvigiho, ktorý vo svojom prejave zhrnul a zhodnotil ťažkú minulosť a súčasný stav našej obce. Po príhovore predniesla Zuzana Nociarová pôsobivú báseň, ktorú k 75. výročiu vzniku našej obce osobne zložil a napísal pán starosta Hedvigi Ján. Prednes vystriedalo samotné odhalenie symbolov, jedným z najmladších predstaviteľov generácie občanov Kružna – Gondášom Rastislavom. Vysvetlenie symbolov, bolo dôstojným pokračovaním ceremoniálu. Uskutočnil ho pán farár, dekan Rimsk –katolickej cirkvi – Dluhoš Jozef. Po omši a spovedi, pozornosť zúčastnených naplno zaujalo vystúpenie folklórneho súboru Rimavan z Rimavskej Soboty, pod vedením Štefana Baláža. Nápadité tanečné kreácie a časté striedanie pestrých krojov, zanechali v obecenstve hlboké dojmy. Svedčili o tom búrlivé ovácie a neutíchajúci potlesk. Zážitok bol o to hlbší, že jednou z členiek pôsobiacich v FS Rimavan, je naša rodáčka z Kružna – Nadežda Hedvigiová. K dobrej atmosfére osláv a plnej spokojnosti všetkých zúčastnených prispela aj dobrá organizácia poskytnutého občerstvenia. Zdarma podávaný guľáš a pojazdný voz so širokým výberom nápojov plne uspokojovali potreby občanov. Posledným bodom osláv bola ľudová veselica. Hudobná produkcia skupiny zo Zvolenskej Slatiny pod vedením Jozefa Svinteka, ukončila oslavy až v skorých ranných hodinách. Uspokojivá a v priemere veľká účasť občanov našej obce na tomto podujatí svedčí o tom, že oslavy prebehli v duchu tradícií a v každom zo zúčastnených zanechali hlboké dojmy.

 

Detské hry:

Leto 1997 sa nieslo v duchu hier a osláv, zábavy  súťaženia. Preto je potrebné spomenúť deň 26. júl 1997, kedy za pekného počasia pri volejbalovom ihrisku prebehol deň venovaný deťom pri príležitosti MDD. Deti od troch do pätnástich rokov mali možnosť zmerať si svoje sily v hode loptičkou do terča, v hode mincou do nádoby s vodou, v jedení pudingu a pre najmenších bol vyhotovený pestrofarebný klaun, do ktorého triafali pestrofarebnými guľôčkami. Každý bol odmenený.

 

Roky 1998 - 2002

Nezapisovali sa

 

Rok 2003

Voľby do OZ:

Vo voľbách do obecného zastupiteľstva konaných dňa 6. 12. 2002 bol za starostu obce zvolený Pavel Černák. Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení títo občania:

-Milan Morong

-Mária Jackuliaková

-Anna Slížiková

-Igor Šulaj

-Patrik Priatka

Zástupcom starostu sa stal Milan Morong. Nové vedenie obce začalo pôsobiť 1. 1. 2003

 

Štefanská zábava:

Ešte počas Vianoc 2002 bola zorganizovaná Štefanská zábava. Za hojnej účasti pri hudbe skupiny TREND z Vlachova ničím nerušená zábava trvala až do skorého rána.

 

Oslavy oslobodenia:

8. mája sa uskutočnili oslavy ukončenia 2. svetovej vojny počas, ktorých bola zapálená symbolická vatra a usporiadaná diskotéka. 

 

Požiarna ochrana:

V našej obci pôsobí aktívna organizácia Dobrovoľného hasičského zboru pod vedením Jozefa Moronga a Ing. Jána Gondáša, ktorej členovia sa zúčastnili týchto súťaží ak kde obsadili nasledovné miesta:

 

-Žiaci – súťaž PLAMEŇ vo Veľkých Teriakovciach – 2. miesto

-Dorastenci – obvodná súťaž v Ožďanoch – 2. miesto

-Dorastenci – okresná súťaž v Rim. Janovciach – 2. miesto

 

V júni bola v dôstojnejších priestoroch kultúrneho domu zriadená požiarna zbrojnica. V tomto roku sa vďaka správnej prevencií v obci nevyskytol ani jeden požiar.

Školstvo:

Žiaci obce dochádzajú za základným vzdelaním do Rimavskej Soboty. V Kružne sa, v budove Jubilejnej školy, nachádza materská škola. Po prechode kompetencií sa o jej chod musí starať obec. Aj napriek nedostatku financií sa podarilo v tomto roku vymeniť v budove kotol ústredného vykurovania. Pri príležitosti ukončenia školského roku bol usporiadaný autobusový výlet detí a rodičov do Čierneho Balogu, Bystrianskej jaskyne a na Srdiečko v Nízkych Tatrách. 

Deň detí:

Aj pre deti z našej obce Mikroregión Rimava-Rimavica, ktorého sme súčasťou usporiadal prechádzku rozprávkovým lesom. Na podujatí, ktoré sa konalo v Čerenčanoch, stanovisko mušketierov vybudovali rodičia a deti z Kružna. 

Kresťanstvo:

V letných mesiacoch tohto roka začínajú veriaci v centre obce s výstavbou Rímsko-katolického kostola. Svojou prítomnosťou nás v tomto čase poctil biskup Rožňavskej diecézy mons. Eduard Kojnok, ktorý zároveň posvätil základný kameň. 

Výlet:

V mesiaci august bol zorganizovaný autobusový výlet občanov do Červeného Kláštora a na splav Dunajca plťami a návštevou poľského mesta Szcawnica. 

 

 

 

 

Kronika obce

Kronika obce - 1. časť

11.02.2011 15:41
Prepis z pôvodnej kroniky obce: Kronika obce Kružno              Obec Kružno bola pôvodne pustou planinou porastlou trním , šípím, burinou a drobným lesným porastom. Osadou sa stala v roku 1923 kedy prisťahovalci s detvianských ,...

Kronika obce - 2. časť

11.02.2011 15:43
Moja vlasť                                     (Andrej...

Kronika obce - 3. časť

14.02.2011 18:58
Vojna s Poľskom             September je v znamení vojny. Nemecké vojsko vydalo sa na pochod. Na to slovianské Poľsko, ktoré vo svojej zaslepenosti a rozpínavosti na južných hraniciach nevidí bratský slovenský národ, ale " bratrankov"...

Kronika obce - 4. časť

14.02.2011 19:06
Oslava 14. III. 1942              Aj tohoročné 3. výročie vyhlásenia štátnej samostatnosti bolo oslávené veľmi dôstojne. Oslava , ktorá bola usporiadaná miestnou školou v dohode s miestnou organizáciou HSĽS, bola vyplnená bohatým...